Adoracja z modlitwą o przyjęcie Woli Bożej – przewodnik Maryia

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: W MOCY BOŻEGO DUCHA
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie krople-wody-małe.png

SIERPIEŃ 2019

Matko proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne … (przewodnik: Maryja)

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

PIEŚŃ: Matko proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne

Osoba 1

Matko proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, abym zawsze kochał to co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjejś ręce. Słowami tej pieśni Kościół Boży wzywa wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny.

Dziś chcemy przyjrzeć się bliżej działaniu Woli Bożej w życiu Maryi oraz jej postawie wobec Bożego planu zbawienia człowieka, w tym zbawienia mnie samego/mnie samej.

Na kartach Pisma świętego poznajemy Maryję w tajemnicy zwiastowania. Anioł Boży objawia młodej dziewczynie, że będzie matką Syna Bożego. Popatrzymy co w tej sytuacji robi Maryja …. – modli się modlitwą uwielbienia (wyśpiewuje Bogu Magnificat). Nie rozumiejąc wszystkiego, dopuszcza do swojego życia Bożą Wolę, droga ta nie będzie łatwa, bo prowadzi na szczyt Golgoty. Ale czy realizacja Bożej woli w życiu człowieka to, to samo co trud, cierpienie, choroba, smutek, rozpacz, krzyż. Kobieta która zachodzi w ciąże, zostaje matką wchodzi na drogę: cierpienia związanego z porodem, trudu związanego z nieprzespanymi nocami, noszeniem dziecka na rękach, czuwaniem przy nim jak jest chore, troską o jego bezpieczeństwo i dobro. Gdyby nie Boży dar rodzicielstwa tego trudu by nie było, cierpienia związanego z troską o dziecko, zamartwiania się o niego, by po prostu nie było. Radości z bycia mamą czy tatą by nie było. Bóg mówi do ciebie: Będziesz matką. Będziesz ojcem. Przygotowałem dla ciebie dar w postaci córki / syna, czy przyjmiesz go? Może wiele lat temu Bóg wypowiedział do Ciebie takie słowa, może mówi to do Ciebie dziś. Jego wolą było byś stała się/ stał się rodzicem, byś wypełniła/wypełnił swoje powołanie do rodzicielstwa. Ta droga stała się/staje się twoją drogą na Golgotę, twoją drogą do zbawienia, twoją drogą do szczęścia, twoją drogą do błogosławieństwa. Drogą do zbawienia dla twoich dzieci.

Osoba 2

W modlitwie uwielbienia razem z Maryją wysławiamy Cię Boże Ojcze, który powołujesz człowieka do roli matki, do roli ojca. Wraz z Maryją wyśpiewajmy Bogu Magnificat.

Pieśń – Magnificat wersja brewiarzowa

Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Jak Maryja w skrytości naszych serc, w chwili ciszy, prośmy dobrego Boga, by uzdolnił nas do przyjęcia Jego woli w naszym życiu.

CISZA

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny (dziesiątek różańca)

Osoba 3 Animator

Sprawcą chcenia i działania w naszym życiu jest Duch Święty, dlatego wraz z Matką Najświętszą zaprośmy go teraz by nam towarzyszył:

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Osoba 4

A co w sytuacji, gdy lata mijają a Bóg nie powołał Cię do roli matki, do roli ojca, gdy zaczyna doskwierać Ci samotność, opuszczenie, gdy dzieci odeszły, współmałżonek zmarł, a wraz z nimi radość w twoim życiu. Matko Syna Bożego jak w takiej sytuacji odnaleźć Bożą Wolę. Maryja udaje się do Elżbiety. My w naszych duchowych rozważaniach podążmy za nią.

Elżbieta w późnej starości poczęła Syna. Wraz z mężem całe swoje życie nie doczekali się upragnionego potomka. Zachariasz umiera jak Jan Chrzciciel był malutki, nie dane mu było nacieszyć się synem, przekazać mu tego wszystkiego co nauczył się od własnego Ojca. Ale czy to znaczyć, że Bóg go nie kochał, zapomniał o nim, nie interesowały Go jego modlitwy i prośby.

W tej tajemnicy prośmy dobrego Boga by za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny uzdolnił nasze serca do przyjęcia Woli Bożej. Jak czujemy się opuszczeni, samotni, zapomnieni przez Wszechmogącego Boga, by wlał w nasze serca łaskę akceptacji sytuacji w której się znajdujemy. Wraz z siłami i odwagą by pójść do przodu.

(dziesiątek różańca świętego).

Osoba 5 Animator muzyczny

Maryja w swoim życiu trwała przy Bogu i przy Jezusie, my również trwajmy przy Najświętszym Sakramencie śpiewając Bogu pieśni w modlitwie uwielbienia.

Osoba 6

Maryjo Matko Syna Bożego która stałaś pod krzyżem Jezusa Chrystusa prosimy Cię za tymi rodzicami, którzy musieli pochować swoje dzieci, za tymi matkami, które poroniły, za tymi ojcami, którym nie było dane wziąć syna/córki na ręce, bo dziecko zmarło w okresie prenatalnym. Za tymi rodzicami, którzy stali nad grobem własnego dziecka. Maryjo, która nie straciłaś wiary stojąc pod krzyżem swojego syna prosimy Cię o łaskę przyjęcia Woli Bożej, w sytuacjach gdy po ludzku jest to niemożliwe. Gdy człowiekowi brakuje tchu, gdy wydaje się że nie może oddychać, a jego świat właśnie się skończył, jego radość odeszła. Za przyczyną Najświętszej Maryi Panny prosimy Cię Duchu Święty o dar wolności.

Tajemnica 5 bolesna: Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu (dziesiątek różańca)