Zawierzyć Bogu jak Pan Jezus na Krzyżu

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

PAŹDZIERNIK

Dziś podczas naszej comiesięcznej Adoracji Najświętszego sakramentu rozważymy pięć kroków zawierzenia Bogu. Naszymi wzorami będzie św. Szczepan, Maryja oraz sam Pan Jezus.

ANIMATOR – Zaproszenie Ducha świętego. JADZIA MAZUR

PIEŚŃ do Ducha świętego – nr 5 DUCHU ŚWIĘTY STWORZYCIELU

OSOBA 1

KROK 1 – Wiara w Boga.

Z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 21, 23-27)

Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu z pytaniem: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę?» Jezus im odpowiedział: «Ja też zadam wam jedno pytanie; jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy: z nieba czy od ludzi?» Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” A jeśli powiemy: „od ludzi” – boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka». Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy». On również im odpowiedział: «Więc i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię.

Faryzeusze którzy zaczepiają Pana Jezusa z pytaniem, jakim prawem czyni znaki i cuda, jakim prawem naucza, wierzą w Boga, tylko nie wierzą Bogu. Jest to tak wielka przeszkoda, że stoi przed nimi sam Syn Boży a oni nie tylko go nie poznają ale uznają za wroga i zagrożenie dla ich pozycji. Wiara w Boga, nie wystarczy, Szatan wierzy w Boga, wie że Bóg jest, zna Boga a mimo to nie wierzy Bogu i sprzeniewierzył się Mu.

PIEŚŃ – nr 66 JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS,

OSOBA 2

KROK 2 Wiara Bogu – rodzi wytrwałą modlitwę, do której zachęca nas sam Pan Jezus. Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 11,9-11):

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 

Wiara Bogu pociąga za sobą powstawanie relacji mojej z moim Stwórca i Panem. Jeśli wierzę Bogu mogę liczyć na pewne przywileje. Jednym z nich jest Duch święty i jego dary. Chrześcijanin to człowiek, który może liczyć na dar mądrości, na dar rozumu, na dar męstwa, na dar umiejętności, na dar pobożności, na dar bojaźni bożej. Wzorem wytrwałej modlitwy może być dla nas Ojciec Pio, który nie ustawał w modlitwie, wierzył Bogu choć często nie wierzył samemu sobie. Święty Ojcze Pio – módl się za nami.

PIEŚŃ – nr 140 JAK SPRAGNIONA ZIEMIA ROSY

OSOBA 3:

KROK 3 – Ufać Bogu– testem na to czy ufam Bogu są zwykle doświadczenia, trudności i kłopoty. Wówczas jeśli ufam to powierzę się w ręce Boga, jeśli nie ufam to zaczynam narzekać i wypominać Bogu dlaczego dopuścił na mnie to doświadczenie, taka trudności, tak poważną chorobę. O ufność wiele modlili się psalmiści:

Psalm 123:

Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie.
2 Oto jak oczy sług
są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
3 Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni.
4 Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków. „

Psalm 125:

Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki.
2 Góry otaczają Jeruzalem:
tak Pan otacza swój lud
i teraz, i na wieki.
3 Bo nie zaciąży
bezbożne berło
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.
4 Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca!
5 A tych, co schodzą na kręte swe drogi,
niech Pan odprawi
wraz ze złoczyńcami:
pokój nad Izraelem!

Psalm 127:

Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.
Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże,
strażnik czuwa daremnie.
2 Daremnym jest dla was
wstawać przed świtem,
wysiadywać do późna –
dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko;
tyle daje On i we śnie tym, których miłuje.

3 Oto synowie są darem Pana,
a owoc łona nagrodą.
4 Jak strzały w ręku wojownika,
tak synowie za młodu zrodzeni.
5 Szczęśliwy mąż,
który napełnił
nimi swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał
z nieprzyjaciółmi w bramie.

PIEŚŃ – nr 59 ZAUFAŁEM PANU I JUŻ

OSOBA 4 –

KROK 4 – Zaufać Bogu – jak zrobił to Mojżesz, gdy Bóg wysłał go do Egiptu by uwolnić Izraela. Mojżesz jako wygnany z Egiptu jedyne na co mógł liczyć po powrocie do Egiptu, to na śmierć. Zaufał, że słowa usłyszane z płonącego Krzewu pochodziły od samego Boga. Czytanie z księgi Wyjścia (Wj 3,1-12):


Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala?» Gdy zaś Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On zaś odpowiedział: «Oto jestem». Rzekł mu [Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą». Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i Jebusyty.Teraz oto doszło wołanie Izraelitów do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». A Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu?» A On powiedział: «Ja będę z tobą. Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze».

ANIAMTOR 2 (napisać modlitwę dziękczynienia). KRYSIA SŁOWIK

Mogę modlić się o ufność. Mogę modlić się modlitwą Jezu ufam Tobie czy modlitwą Matko ufamy Tobie. Ale czy potrafię zaufać Bogu tak jak zrobił to Mojżesz? Pan Jezus z głównego ołtarza spogląda na nas, u swych stóp kazał napisać słowa modlitwy – Jezu ufam Tobie. Można by je sparafrazować: To mówi Pan – ZAUFAJCIE MI. Czy w swoim życiu miałem/miałam okazję podjąć świadomą decyzję, akt wolnej woli, by zaufać Bogu? Jeśli nie może spróbuję to uczynić dzisiaj. W modlitwie dziękczynienia będziemy powtarzać – JEZU UFAM TOBIE.

Modlitwa dziękczynienia:

 1. Dziękujemy Ci Panie Jezu miłosierny za ….

OSOBA 5

KROK 5 – Zawierzyć Bogu:

A) tak jak Maryja podczas zwiastowania: oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie wg słowa twego”

B) tak jak Pan Jezus na krzyżu: „W ręce Twoje Panie powierzam ducha mego”

C) tak jak bliższy nam bo mniej wyjątkowy św. Szczepan, który podczas kamienowania modlił się: Panie Jezu przyjmij ducha mego.

Wcale nie jest łatwo zawierzyć swoje życie Bogu, tak naprawdę, tak do końca. Jak słyszeliśmy jest to długa droga, a są przecież ludzie którzy nawet nie wierzą w Boga. Za wstawiennictwem św. Szczepana Męczennika prośmy Pana Jezusa o łaskę, by nasza wiara i ufność mogły wzrastać i się wydoskonalać. CHWILA CISZY OK 3 MIN.

PIEŚŃ – nr68 JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

ANIAMTOR 3 ZOSIA KOCHAN

MODLITWA UWIELBIENIA ( na podstawie Ps 29):

 1. Twój głos unosi się ponad wodami, twój głos jest pełen majestatu – bądź uwielbiony Boże Ojcze

 2. Twój głos jest potężny, twój głos jest dostojny – bądź uwielbiony Boże Ojcze

 3. Twój głos łamie cedry, twój głos roznieca ogniste płomienie – bądź uwielbiony Boże Ojcze

 4. Twój głos wstrząsa pustynią – bądź uwielbiony Boże Ojcze

 5. W twojej świątyni wszystko stworzenie woła chwała – bądź uwielbiony Boże Ojcze

 6. Wychwalamy Cię Panie nieba i ziemi, Boga naszego, który zasiadasz na swym świętym tronie na wieli – bądź uwielbiony Boże Ojcze

 7. Wychwalamy Cię Panie nieba i ziemi, Boga naszego który błogosławisz swój lud pokojem – bądź uwielbiony Bożę Ojcze

 8. .

 9. .

 10. .

Pieśń uwielbienia – nr 37 CHWALĘ CIEBIE PANIE