Chrzest Święty – niezmywalne znamię przynależności do Boga

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

LUTY 2018

KAPŁAN:

Podczas dzisiejszej adoracji Najświętszego Sakramentu rozważmy sakrament chrztu świętego jako niezmywalne znamię przynależności do Boga. Miesiąc temu rozważaliśmy moc Słowa Bożego – Bóg wypowiada Słowo i po prostu się dzieje. Kapłan wypowiada Słowa: “ja ciebie chrzczę w Imię Ojca i Syna i Ducha świętego” i nieodwracalnie osoba zostaje ochrzczona.  Ale czy widzimy jakąś zmianę, efekty specjalne. Pan Jezus jak został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela usłyszał z nieba Słowa: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” Zaś zgromadzeni zobaczyli jak z nieba zstąpił Duch Święty niby gołębica.

My będąc świadkami chrztu świętego nie słyszymy głosu Bożego, nie widzimy stępującej gołębicy. Widzimy za to jak kapłan obmywa dziecko wodą święconą, namaszcza świętym olejem i czyni znak krzyża.

PIEŚŃ: 03. DUCHU ŚWIĘTY

OSOBA 1 (ANIMATOR) – Modlitwa do Ducha św. 

Duchu Święty, daj mi łaskę trwania w Bożej Obecności i wsłuchania się w słowa Jezusa z uwagą, wierzę , że jedynie Ty jesteś pewnym przewodnikiem po ścieżkach mojego wnętrza. – Przyjdź Duchu Święty!

Duchu Święty, dziś przynoszę Ci to wszystko co jest moim głodem, moim doskwierającym brakiem, moją pustynią, wierzę że Ty możesz i pragniesz temu zaradzić – Przyjdź Duchu Święty!

Duchu Święty, wyzwalaj mnie z każdego minimalizmu moralnego, czy ze zwykłej bylejakości. Naucz mnie żyć w pełni. Naucz mnie wypełniać każdą sferę mojego życia miłością – Przyjdź Duchu Święty!

Duchu Święty naucz mnie przebaczać, wychodzić poza krzywdę, urazę, zaufać ponownie, dać kolejną szansę, zwłaszcza w tym czasie Wielkiego Postu naucz kochać moich nieprzyjaciół – Przyjdź Duchu Święty!

Duchu Święty pragnę dziś doświadczyć radości Twojej bliskości, zachwytu wobec Twojego boskiego piękna – Przyjdź Duchu Święty!

Chcę widzieć w każdym ubogim którego spotykam świętą twarz Jezusa, niech to sprawi, że przestanę przechodzić obojętnie obok pokrzywdzonych – Przyjdź Duchu Święty!

OSOBA 2:

O zbawczej mocy wody przeczytamy w księdze Izajasza:

1 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, 
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! 
Kupujcie i spożywajcie, <dalejże, kupujcie> bez pieniędzy 
i bez płacenia za wino i mleko! 
2 Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? 
I waszą pracę – na to, co nie nasyci? 
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki 
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. 
3 Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, 
posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.                                     Iz 55, 1-3  

Prorok Izajasz zaprasza do źródła zbawienia wszystkich spragnionych. A czy ja odczuwam pragnienie, czy mi brakuje wody ze źródła zbawienia. Czy zdaję sobie sprawę, że jestem ochrzczony, że noszę niezmywalne znamię przynależności do Boga, że moja dusza jest nieśmiertelna, że żeby usłyszeć głos Boga muszę nakłonić uszu i przyjść do Niego. Że aby moja duszo ożyła muszę posłuchać Głosu Bożego.

Pieśń: JAK ŁANIA PRAGNIE WODY ZE STRUMIENI

OSOBA 3

O sakramencie chrztu pisze też ewangelista Marek:

15 I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.                                                     Mk 16, 15-18

Święty Marek obok chrztu świętego stawia wiarę: kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony.  Nas ochrzczone jako małe dzieci, przez wiarę naszych rodziców, dziś jesteśmy dorośli, ochrzczeni, wierzący. święty Marek wysoko stawia poprzeczkę, jeśli chodzi o wiarę: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie.

Pieśń: PRZEZ CHRZTU ŚWIĘTEGO WIELKI DAR

OSOBA 4

Wiara jest nie tylko darem łaski Bożej, ale i zadaniem każdego chrześcijanina. Ale skąd ją wziąć? Na to pytanie odpowiada św. Paweł w Liście do Rzymian:

 

8 Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. 9 Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. 10 Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. 
11 Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 12 Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. 13 Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.  

16 Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał? 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.                                     Rz 10, 8-13. 16-17    

Wiara rodzi się ze słuchania oraz czytania Słowa Bożego, podczas Mszy świętej, kazania, rekolekcji czy modlitwy Słowem Bożym w zaciszu własnego domu. Bo Słowo Boże ma moc sprawdzą. Tak jak Słowa: “Ja Ciebie chrzczę w Imię Ojca, Syna i Ducha świętego” włączają nas do wspólnoty Kościoła, tak nauczanie Pana Jezusa i Apostołów jest jak ziarno, gleba i ożywczy deszcz do wzrostu naszej wiary.

PIEŚŃ: JESTEŚ KRÓLEM

OSOBA 5

A mimo to często jest nam trudno, przeżywamy rozczarowania, kryzysy wiary. Wówczas warto poczytać św. Pawła Apostoła – jednego z większych Ewangelizatorów chrześcijańskich – chrześcijanin sukcesu pisze tak w 2 Liście do Koryntian:

9 lecz [Pan] mi powiedział: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.                                                2 Kor 12, 9

Może św. Paweł był zmęczony i mu się pomyliło – chlubić się ze słabości, moc w słabości się doskonali. Może Pan Jezus źle zrozumiał Boga Ojca i wcale nie miał umrzeć śmiercią krzyżową, a zorganizować wielkie powstanie i zwyciężyć Rzymian przy pomocy swoich nadzwyczajnych umiejętności, wśród znaków i cudów. Raczej nie.

Moc w słabości się doskonali. Jeśli ostatnio mi coś nie wyszło, wszystko co wezmę w ręce się rozpada, to święty Paweł mówi do mnie Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Czyli zachęca to wytrwałości, cierpliwości, pracowitości, by przezwyciężyć zniechęcenie. Jezus odniósł życiową porażkę, umarł jak przestępca, bandyta – ale czy jak tak postrzegam Pana Jezusa. W chwili ciszy stanę przy Panu Jezusie wychodzącym z Jordanu, z rozpromienioną uśmiechem twarzą, który właśnie usłyszał od Ojca Niebieskiego, że jest Jego ukochanym Synem, wsłucham się uszami duszy w to co chce do mnie powiedzieć. Zwrócę uwagę, że po przyjęciu komunii świętej serce Jezusa jednoczy się z moim sercem, biją w jednym rytmie.

CISZA ok 5 min

OSOBA 6 (ANIMATOR)

W modlitwie uwielbienia oddajmy chwałę Bogu Ojcu, który obdarzył nas łaską chrztu świętego, które zesłał na nas Ducha świętego:

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, *
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy głosie rogu *
na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości
W obliczu Pana, który nadchodzi, *
aby osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa uwielbienia.

PIEŚŃ: 48. PANIE MÓJ

P