Zbawienie przyszło przez Krzyż

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

SIERPIEŃ

OSOBA 1  (ANIMATOR)- ZAPROSZENIE DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚŃ DO DUCHA ŚW.

MODLITWA ANIMOWANA DO DUCHA ŚW.

Dziś tematem przewodnim naszej Adoracji uczyńmy Zbawienie. W pieśni śpiewamy, że zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienia ma sens, prowadzi do pełni życia. Spróbujmy dziś popatrzeć na cierpienie przez pryzmat tych właśnie słów. Każde cierpienia ma sens. Cierpienie Chrystusa ma sens zbawczy, bo zbawienie dla mnie i moich bliskich przyszło przez Krzyż Jezusa Chrystusa. Niezgłębione zdroje Jego Miłosierdzia wypływają z ran pochodzących od gwoździ i włóczni zadanych Bogu na Krzyżu. Jak to zatem jest z tym zbawieniem, co trzeba zrobić, aby się zbawić? NIC, bo człowiek się zbawić nie może, człowieka może zbawić jedynie Stwórca i to zrobił. Choć Jego pomysł na zbawienie poprzez krzyż jest dla nas niezrozumiały. Ode mnie zależy czy ten dar przyjmę czy go odrzucę.

Ciekawą postawę widzimy u Psalmisty z psalmu 6:

Zagrożenie życia jakiego doświadcza ów psalmista odczytać można jako przejaw gniewu Bożego, ma on  świadomość popełnienia grzechów. Człowiek cierpiący błaga Boga o uzdrowienie. Co ciekawe, ów człowiek jest pewien reakcji Boga, ponieważ człowiek, który ma obowiązek oddawać cześć Bogu, może to czynić tylko jako żyjący (por. komentarz Pisma świętego edycja św Pawła).

Wyśpiewajmy psalm jak w brewiarzu:

Nie karć mnie, Panie, w swoim gniewie *
i nie karz w zapalczywości swojej.
Zmiłuj się nade mną, Panie, bo jestem słaby, †
ulecz mnie, bo znękane są moje kości *
i wielka trwoga ogarnia moją duszę.
Jak długo jeszcze będziesz zwlekał, Panie? †
Powróć, o Panie, ocal moją duszę, *
wybaw mnie przez Twe miłosierdzie.
Bo nikt z umarłych nie wspomni o Tobie, *
któż Cię wychwala w Otchłani?
Zmęczyłem się moim jękiem, †
płaczem obmywam co noc moje łoże *
i łzami skrapiam posłanie.
Od smutku moje oko mgłą zachodzi, *
postarzałem się wśród wszystkich moich wrogów.
Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, *
bo Pan usłyszał głos mojego płaczu.
Pan usłyszał me błaganie, *
Pan przyjął moją modlitwę.
Niech się zawstydzą i bardzo zatrwożą wszyscy moi wrogowie, *
niech zawstydzeni ode mnie odstąpią.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

W chwili ciszy zastanówmy się nad słowami Psalmisty (cisza ok 3 min)

OSOBA 2

Czego chce Pan Bóg? – Zbawienia wszystkich ludzi.

Jak chce to osiągnąć? – przez wiarę w Jezusa Chrystusa?

Skąd wziąć tą wiarę? na to pytanie odpowiada św Paweł w liście do Rzymian : 17 Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa.„ (por Rz 10,17)

 • czyli  wiara zależy od głoszenia, czyli rodzi się z tego co się słyszy, rodzi się ze znajomości Słowa Bożego, a Bożym Słowem jest Jezus Chrystus.

A jak się ma moja wiara? Czy wierzę? Jak wierzę? W skali o 1 do 10 ile punktów otrzymałaby moja wiara dziś od św Piotra stojącego u bram Raju. Wszedłbym, weszłabym do Raju czy nie? Moje zbawienie, moja decyzja o przyjęciu zbawienia od Chrystusa zależy od mojej wiary. A moja wiara zależy od znajomości Słowa Bożego. Skąd wzięli wiarę pierwsi Apostołowie. Odpowiedz znamy, przez 3 latach chodzili z Jezusem i Go słuchali, po prostu Go słuchali. Dziś my też chcemy Go posłuchać, zobaczyć łany dojrzewającego zboża kołyszącego się na wietrze,  uświadomić sobie, że tylko SŁOWO BOŻE jest słowem życia, ucieszyć się z tego, że możemy to Słowo czytać i słuchać, zaufać Panu Jezusowi, jak zaufali Apostołowie rozdając resztkę jedzenia ludziom będąc na pustyni,  otwórzmy Pismo Święte na Ewangelii wg świętego Marka, rozdział 6, wersety 34-44:

34 Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. 35 A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. 36 Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”. 37 Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść!” Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?” 38 On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!” Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”. 39 Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. 40 I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. 41 A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. 42 Jedli wszyscy do sytości. 43 i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. 44 A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. „                                                       

CISZA OK 10 MINUT

PIEŚŃ

OSOBA 3 (ANIMATOR) – MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA –

PIEŚŃ

OSOBA 4 – MODLITWA UWIELBIENIA PANA JEZUSA   będziemy powtarzać Bądź uwielbiony Panie Jezu lub JEZU UFAM TOBIE

 1. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy powstałeś z martwych  – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 2. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy uczniowie przybywają do pustego grobu – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 3. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy chwalebny ukazałeś się Marii Magdalenie – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 4. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy uwielbiony ukazałeś się uczniom idącym do Emaus – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 5. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy pozwoliłeś się poznać uczniom przy łamaniu chleba – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 6. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy pomimo drzwi zamkniętych przychodzisz do zalęknionych uczniów w wieczerniku – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 7. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy przekazałeś uczniom władzę odpuszczania grzechów – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 8. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy umacniasz wiarę Tomasza pozwalając mu włożyć palec w przebitą dłoń – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 9. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy idziesz na spotkanie  z uczniami nad Jezioro Tyberiackie – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 10. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy powierzyłeś Piotrowi Kościół Święty – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 11. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy rozesłałeś uczniów słowami Idźcie i głoście – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 12. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy wstępujesz do nieba by zasiąść na tronie chwały – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 13. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy uczniowie wraz z Maryją oczekują spełnienia obietnicy i zesłania Wspomożyciela Ducha świętego – Bądź uwielbiony Panie Jezu
 14. Uwielbiamy Cię Panie Jezu w darze zbawienia, gdy posyłasz Kościołowi Ducha świętego – Bądź uwielbiony Panie Jezu

PIEŚŃ

OSOBA 5

Paweł idąc do Jerozolimy wie, że czeka go tam więzienie i śmierć. Mimo to idzie. 4 córki Filipa oraz prorok Agabos zapowiadają męczeństwo św Pawła.  Św Paweł wie, że jego rolą/misją jest głoszenie Słowa Bożego, wie też że jego Pan oddał własne życia na Krzyżu. Wspólnota Kościoła, którą utworzył św Paweł próbuje go zatrzymać, uratować ale Dzieje Apostolskie mówią nam, że nieskutecznie :  14 Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy ze słowami: „Niech się dzieje wola Pańska!”   (por. Dz 21,14)

Również bliskości Boga doświadcza potomek Króla Dawida – Zobobalel. Do którego Bóg kieruje słowa pokrzepienia poprzez proroka Aggeusza:

20 Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia dwudziestego czwartego [tego] miesiąca: 21 „Powiedz to namiestnikowi Judy Zorobabelowi: Ja poruszę niebiosa i ziemię, 22 przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, przewrócę rydwan i jego woźnicę; padną konie i ich jeźdźcy, każdy polegnie od miecza swego brata.  23 W tym dniu – wyrocznia Pana Zastępów – wezmę ciebie, sługo mój, Zorobabelu, synu Szealtiela – wyrocznia Pana – i uczynię z ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w tobie” – wyrocznia Pana Zastępów. „   Ag 2,20-23

Zobobalel otrzymuje obietnicę od Boga, iż uczyni z niego, czyli jego potomka, którym kilka pokoleń później jest sam Jezus Chrystus jakby sygnet.  W przypisach w Biblii przeczytamy, że sygnet służył do uwierzytelnienia oficjalnych dokumentów króla lub do rozpoznania osób. Oraz że z sygnetem noszonym na szyi czy na palcu przeważnie się nie rozstawano (Rdz 38,18.25; PnP 8,6) – tu jest symbolem bliskości z Bogiem (por. Jr 22,24), dla którego trzeba odbudować świątynię. Pan Jezus przychodzi z darem zbawienia od Boga, poprzez znaki i cuda uwierzytelnia swoje posłannictwo, modląc się pokazuje jak przybliżyć się do Boga Ojca.

Zachęcam wszystkich do modlitwy uwielbienia, powstańmy  i włączmy się w tę modlitwę:

 1. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, Boga naszego który swoją mocą jesteś w stanie poruszyć niebiosa i ziemię – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 2. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, Boga naszego który kruszysz potęgę władczych narodów, przewracasz rydwany i ich woźnicę, sprawiasz że padają konie i ich jeźdźcy – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 3. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w naszym Panu Jezusie Chrystusie – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 4. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w darze zbawienia, które przyszło przez krzyż w tajemnicy cierpienia – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 5. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w Twoim żywym Słowie -Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 6. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w naszych aniołach stróżach, w św. Faustynie, św O. Pio, św. Janie Pawle II, św Maksymilianie – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 7. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w darze wiary – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 8. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, w nadziei którą nam dałeś,  poprzez Pana Jezusa, który wskazuje nam drogę oraz daje nadzieje – Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 9. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi, na tronie chwały otoczonego zastępami Cherubinów i Serafinów wyśpiewujących  ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY- Bądź uwielbiony Boże Ojcze
 10. Wysławiam Cię Ojcze Panie Nieba i Ziemi,  w naszych sercach, niech popłynie modlitwa serca – Bądź uwielbiony Boże Ojcze

Pieśń uwielbienia