Wstęp

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

róża

W ROKU MIŁOSIERDZIA – wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

 

Miłość nie może istnieć jedynie dla siebie – nic wtedy nie znaczy. Miłość trzeba wykorzystywać w działaniu, a tym działaniem jest służba. Posłannictwo miłości może się spełnić jedynie w zjednoczeniu z Bogiem. Naturalnym owocem tej jedności jest miłość w rodzinie, miłość bliźniego i miłość okazywana ubogim. […] Jeśli masz w domu chorą osobę, bądź przy niej. Może tylko po to, by trzymać ją za rękę, uśmiechnąć się do niej. Jest to najpiękniejsza posługa […] W jaki sposób mamy kocha

Jezusa dzisiaj? Przez kochanie Go w moim mężu, mojej żonie, moich dzieciach, moich braciach i siostrach, moich rodzicach, moich sąsiadach i ubogich {…} we wszystkich których codziennie spotykamy ( Matka Teresa z Kalkuty, radość z kochania, Gdańsk 1997 , s. 71, 412, 425).

Papież Franciszek ustanowił w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Jego obchody rozpoczęły się 8 grudnia tego roku, a zakończą 20 listopada 2016 roku. Nasz umiłowany Ojciec Święty zaapelował o wzajemne przebaczenie i darowanie win w Roku Miłosierdzia.

Wezwanie do życia miłosierdziem oznacza przede wszystkim dążenie do przebaczenia i pojednania: do przebaczenia zniewag, porzucenia żalu, złości, przemocy i zemsty. Przebaczenie stanowi siłę, która przywraca nam nowe życie i dodaje odwagi, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją. Życie miłosierdziem oznacza również powstrzymanie się od potępiania bliźnich. „Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6, 37-38). Jeśli nie chcemy zostać potępieni przez Boga, nie możemy stawać się sędzią brata czy siostry. Nie sądzić i nie potępiać znaczy również umieć dostrzec to dobro, które kryje się – być może bardzo głęboko – w każdej osobie.

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia […] W<< pełni czasów>> (por. Ga 4,4), gdy wszystko było gotowe według planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. (Franciszek, Misericordiae Vultus) [Fragmenty Bulli Papieża Franciszka ogłaszającej Rok Miłosierdzia]

Ojciec Święty zachęca też, aby odmawiać następującą modlitwę św. Faustyny, apostołki Bożego Miłosierdzia:

Dopomóż mi do tego o Panie (…)

  • aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą…
  • aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich (…)
  • aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia(…)
  • aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków (…)
  • aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie (…)
  • aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. (Dzienniczek, 163).

Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku do życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia.

Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium chce dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniło ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą nasza umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść ”iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście”(por. Dzienniczek, 1732).

Trzeba te iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba pokazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tu przybywać będą z Polski i całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!. Amen. [Św. Jan Paweł II – Fragment homilii wygłoszonej 17 sierpnia 2002 r. podczas Mszy świętej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.]

SŁOWO BISKUPA RZESZOWSKIEGO

Umiłowani Diecezjanie!

Ojciec Światy Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Rok Światy – Jubileusz Miłosierdzia, który przezywamy w świetle słów:” Miłosierni jak Ojciec”(ŁK 6, 36). Jubileusz rozpoczął się otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 2015 roku, a zakończy się 20 listopada 2016 roku, w Uroczystość Chrystusa Króla. Rok Święty będzie dla nas wszystkich okazją do ponownego odkrycia miłosiernego oblicza Boga, który nie chce śmierci grzesznika, ale pragnie jego nawrócenia i szczęścia. Każdy z nas na co dzień doświadcza Bożej miłości i przebaczenia w sakramencie pokuty, a także w wielu innych okolicznościach życia. Otrzymując miłosierdzie od Zbawiciela musimy dawać świadectwo miłości swoim życiem, praktykując uczynki miłosierne względem duszy i ciała. W 2016 roku przypada także 1050 rocznica Chrztu Polski. Jest to doniosłe wydarzenie w dziejach naszej Ojczyzny jak i okazja do osobistej wdzięczności. Chrzest włącza nas we wspólnotę Kościoła i otwiera perspektywę życia wiecznego. Dziękujmy Bogu, że w swoim wielkim miłosierdziu obdarzył nas łaską życia wiecznego, otrzymaną na chrzcie świętym. Radosnym wydarzeniem dla naszej Ojczyzny i całego Kościoła będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, w lipcu 2016 r. Młodzi z całego świata będą wspólnie celebrować spotkanie z Ojcem Świętym i dawać świadectwo miłości i wielkiego entuzjazmu, którego źródłem jest wyznawana wiara w Jezusa. Niech nasze serca pozostaną otwarte na Działanie Ducha Świętego. Niech nasze rodziny i parafie stają się” wyspami miłosierdzia na morzu obojętności”. Drodzy Diecezjanie, obchodząc doroczną pamiątkę Bożego Narodzenia, pragnę złożyć życzenia, aby świąteczne spotkania z Miłością, która tak pokornie objawiła się w betlejemskiej grocie, napełniły serca pokojem i radością.

Z modlitwą kolędy + Jan Wątroba Rzeszów, Boże Narodzenie 2015 r.