Pustynia duszy czasem kuszenia

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

MAJ 2018

Pieśń nr 11- Niech Twój święty Duch

modlitwa do Ducha Świętego – ANIMATOR MODLITWY

KAPŁAN
Jezus po chrzcie udzielonym mu przez Jana Chrzciciela udaje się na pustynie, gdzie jest kuszony przez diabła. Wszyscy znamy ten fragment ewangelii – jeśli jesteś Synem Bożym …. Szatan poddaje w wątpliwość miłość Boga Ojca do Jezusa. Bo przecież jeśli Bóg jest Miłością, a Pan Jezus jest Jego ukochanym Synem, to nic złego Go spotkać nie może. A ponadto jeśli Bóg jest Miłością a Pan Jezus Jego Synem, to przecież mu przebaczy takie drobne potkniecie – jeśli zrobi to o co poprosi go szatan.

OSOBA 1
Już w Starym Testamencie czytamy jak prorocy zmagali się z tym stanem duszy – z pustynią duszy, gdzie kusił ich szatan. Popatrzmy na proroka Ezechiela – przepowiada on wielkie nieszczęścia dla Izraela – śmierć, cierpienie, choroby, utratę bogactwa, domu czy najbliższych. Co musi dziać się w Jego duszy? Z jednej strony słyszy głos Boga, palący jego wnętrze, który mówi wyraźnie Pan skierował do mnie to słowo: 2 «Synu człowieczy, zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim. 3 Powiedz: Wzgórza izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga. Tak mówi Pan Bóg do wzgórz, do pagórków, do strumieni i do dolin: Oto sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze wyżyny.

Z drugiej strony chciałby te wszystkie trudne wydarzenia się nie zdarzyły. To przecież jego dom, jego rodzina, jego przyjaciele, jego rodacy, jego życie.

Z trzeciej strony mija czas a nic się nie dzieje. Miało być zniszczenie, klęski, śmierć i ból a tu nic. Ludzie zaczynają z niego drwić, wyśmiewać go i ubliżać mu. Co musi dziać się w jego sercu. Jeśli słowa proroctwa się spełnią to będzie to wielkie nieszczęście. A jeśli się nie spełnią to też będzie to dla niego wielkie nieszczęście – relacja z żywym Bogiem, Jego żywe słowo okaże się oszustem czy złudzeniem, po prostu nieprawdą. Prorok staje w sytuacji trudnej. Co może zrobić – jeśli popatrzymy na Jezusa to zobaczymy, że On gdy sytuacja była trudna staje do modlitwy. I my wraz z psalmistą módlmy się jak w brewiarzu:


Psalm 138
Dziękczynienie
Wniosą królowie ziemi swój przepych do Miasta Świętego (por. Ap 21, 24)
Będę Cię sławił z całego serca, Panie, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
I będę sławił Twe imię †
za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie, *
gdy usłyszą słowa ust Twoich.
I będą opiewać drogi Pana: *
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka!”
Zaprawdę, Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty podtrzymujesz me życie, †
wyciągasz swoją rękę przeciw gniewowi mych wrogów, *
wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona: †
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń nr 61 – Jak dobrze jest dziękować Ci lub 62 Świętemu Bogu oddaj cześć

OSOBA 2
Dalej mamy proroka Jeremiasza – sytuacja Jego duszy jest podobna jak u proroka Ezechiela -Jeremiasz przepowiada zniszczenie Jerozolimy, odwracają się od niego wszyscy bliscy. Traci wszystko, całe swoje dotychczasowe życie. Jeremiasz pełen żalu modli się tymi słowami: Gdzie jest Słowo Pana? Niechże się spełni (Jr 17,15-16), ale i słyszy słowa – gdzie jest Twój Bóg niechże cię wybawi skoro Cię miłuje od prześladowców. W pewnym momencie swojego życia modli się do Boga po prostu o śmierć.

My choć nie rozumiemy dlaczego życie jest takie trudne i niesprawiedliwe wraz z psalmistą módlmy się jak w brewiarzu:

Psalm 139, 1-18. 23-24
Bóg wszystko przenika
Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11, 34)
I
Przenikasz i znasz mnie, Panie, *
Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *
i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz *
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, *
tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę.
Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? *
Gdzie oddalę się od Twego oblicza?
Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, *
jesteś przy mnie, gdy położę się w Otchłani.
Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, *
gdybym zamieszkał na krańcach morza,
Tam również będzie mnie wiodła Twa ręka *
i podtrzyma mnie Twoja prawica.
Jeśli powiem: „Niech więc mnie ciemność zasłoni *
i noc mnie otoczy jak światło”,
To nawet mrok nie będzie dla Ciebie ciemny, †
a noc jak dzień będzie jasna, *
bo mrok jest dla Ciebie jak światło.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
II

Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze *
i utkałeś mnie w łonie mej matki.
Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył; †
godne podziwu są Twoje dzieła *
i duszę moją znasz do głębi.
Nie byłem dla Ciebie tajemnicą, †
kiedy w ukryciu nabierałem kształtów, *
utkany we wnętrzu ziemi.
Oczy Twoje widziały moje czyny *
i wszystkie spisane są w Twej księdze
Dni przeznaczone dla mnie, *
nim choćby jeden z nich nastał.
Jak bezcenne są dla mnie Twoje myśli, Boże, *
jak niezmierzona jest ich liczba!
Gdybym chciał je zliczyć, więcej ich niż piasku; *
gdybym doszedł do końca, nadal jestem z Tobą.
Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, *
doświadcz mnie i poznaj moje myśli.
I zobacz, czy idę drogą nieprawą, *
a prowadź mnie drogą odwieczną.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
nr 27 – Pan jest Pasterzem moim

OSOBA 3
Jak dobrze poszukamy u proroka Izajasza znajdziemy następujące słowa:
W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła.
W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła.
W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła.

Prorok Izajasz jednoznacznie wskazuje drogę – nawrócić się, zachować spokój, pozostać w ciszy i ufności.

W sercu może się też zrodzić modlitwa pełna wiary: Przeniknij i poznaj moje serce Boże i wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki, zobacz czy idę drogą nieprawą, poprowadź mnie drogą odwieczną.

A jak Pan Jezus radzi sobie z pustynią duszy: kuszącemu go szatanowi odpowiada krótko i zdecydowanie Tylko Bogu memu będę oddawał pokłon i tylko Jemu będę służyć. Na to szatan odstąpił od Niego aż do czasu, nic nie wskórał musiał się ustąpić. A Pan Jezus rozpoczyna swoją misję głoszenia Ewangelii od słów: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

W modlitwie uwielbienia trwajmy przy Panu:
Hymn paschalny
Opowiadanie czynów dokonanych przez Pana jest wysławianiem Boga (Kasjodor)
I

Chwalcie Pana, bo jest dobry, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga nad bogami, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Pana nad panami, *
bo Jego łaska na wieki.
On sam cudów wielkich dokonał, *
bo Jego łaska na wieki.
On w swej mądrości uczynił niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
On rozpostarł ziemię nad wodami, *
bo Jego łaska na wieki.
On uczynił światła ogromne, *
bo Jego łaska na wieki.
Słońce, by dniem władało, *
bo Jego łaska na wieki.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
II

On Egipcjanom pobił pierworodnych, *
bo Jego łaska na wieki.
I wywiódł spośród nich Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, *
bo Jego łaska na wieki.
Rozdzielił Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.
I środkiem morza przeprowadził Izraela, *
bo Jego łaska na wieki.
Faraona z wojskiem strącił w Morze Czerwone, *
bo Jego łaska na wieki.
I prowadził swój lud przez pustynię, *
bo Jego łaska na wieki.
On pobił wielkich królów, *
bo Jego łaska na wieki.
On uśmiercił królów potężnych, *
bo Jego łaska na wieki.
Sichona, króla Amorytów, *
bo Jego łaska na wieki.
I Oga, króla Baszanu, *
bo Jego łaska na wieki.
A ziemię ich dał na własność, *
bo Jego łaska na wieki.
Na własność swemu słudze Izraelowi, *
bo Jego łaska na wieki.
Pamiętał o nas w naszym poniżeniu, *
bo Jego łaska na wieki.
I uwolnił nas od wrogów, *
bo Jego łaska na wieki.
On pokarm daje każdemu ciału, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwalcie Boga, niebiosa, *
bo Jego łaska na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Pieśń nr 37 Chwalę Ciebie Panie