Błogosławieni …

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

LISTOPAD 2018

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Pieśń: OTO IDZIE MÓJ BÓG nr 136 (107)

KAPŁAN

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i adorujemy Ciebie, który jesteś Bogiem żywym i prawdziwym, obecnym TU i TERAZ w Najświętszym Sakramencie. Jezu wielbimy Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem jedyny, Najwyższy. Jezu, kochamy Cię, bo Ty jesteś godzien wszelkiej miłości. Jezu wierzymy w Ciebie, bo Ty wzywasz nas wszystkich do świętości. Jesteśmy tutaj Panie Jezu, bo pragniemy Cię uwielbić i oddać Ci chwałę. Jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że sami nie potrafimy, że potrzebujemy pomocy, dlatego prosimy poślij nam Twego Ducha Panie, aby modlił się w nas i z nami. Przyjdź Duchu Święty i uzdolnij nas do modlitwy sercem … Przyjdź Duchu Święty Prosimy Cię Panie Jezu poślij nam Ducha Świętego, aby uzdolnił nas do adorowania Ciebie, aby oczyścił nasz rozum, oczyścił nasze myśli, otworzył nasze serca i oczyścił je, abyśmy mogli w pełni i z radością wysławiać Twoją miłość i Twoje miłosierdzie.

OSOBA 1 modlitwa animowana do Ducha Świętego

Kolejne wezwania upraszające Ducha Świętego, wypowiadają członkowie wspólnoty. ………………..
Osoba prowadząca kończy czas wezwań do Ducha Świętego, np. zapraszamy i prosimy o wstawiennictwo całe niebo, aniołów i świętych.
Naszym śpiewem upraszajmy Ducha Świętego, aby modlił się w nas, aby prowadził tą modlitwę.

Pieśń: NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH nr 14 (11)

Dzisiaj Panie Jezu pragniemy Cię wielbić razem z Maryją – Twoją i naszą Matką oraz ze wszystkimi świętymi – z tymi, którzy są już w Królestwie Niebieskim, oraz z duszami w czyśćcu cierpiącymi. Poprośmy naszych świętych patronów z chrztu i bierzmowania (można wymienić ich imiona), aby modlili się z nami i aby wstawiali się za nami:
Św. Faustyno – módl się za nami.
Św. Ojcze Pio – módl się za nami. itd…
W ciszy przywołajmy w pamięci naszych bliskich zmarłych … (chwila ciszy…). Zapraszamy i prosimy o wstawiennictwo całe niebo, aniołów i świętych.

Pieśń: MIRIAM nr 33 (22)

OSOBA 2

W listopadzie nasze myśli w sposób szczególny biegną na cmentarze, gdzie spoczywają nasi bliscy i znajomi. Ich życie na ziemi się już skończyło. Patrząc na mogiły naszych bliskich w naszych sercach budzi się refleksja nad przeszłością, a jeszcze bardziej nasze myśli biegną ku przyszłości. Kościół także przypomina nam o tym przez Liturgię Słowa. Po raz kolejny staje przed nami prawda o Zmartwychwstaniu i o świętości.

W Uroczystość Wszystkich Świętych oddaliśmy cześć tym, którzy poprzedzili nas i weszli już do wiecznej ojczyzny – Świętym , Błogosławionym. Wszyscy Święci pragną nam powiedzieć, że świętość jest możliwa, że nie jest ona poza naszym zasięgiem. Święci, to ludzie , którzy dali się porwać Duchowi Świętemu i zaczęli przemianę świata od siebie.

Patrząc na życie świętych widzimy, że droga wiary prowadziła ich na wysoką górę, z której Ty , Panie, udzielałeś im swoich błogosławieństw. Kościół naucza nas, że na tą drogę wezwani są wszyscy, bez wyjątku. Łaską błogosławieństw może żyć każdy człowiek. Ukazują one horyzont, za którym jest zmartwychwstanie do życia wiecznego, do życia w chwale Boga i Wszystkich Świętych. Panie, Ty podpowiadasz nam jak zdobyć szczyt góry błogosławieństw, jak dojść do wieczności. Wskazujesz na siebie, mówiąc:” Ja jestem Zmartwychwstanie i życie; kto wierzy we Mnie nie umrze na wieki”. Jest to więc droga wiary i ufności na drogach dobrych i złych. Panie, wiemy, że zmartwychwstanie łączy się z Sądem Ostatecznym, przed którym nie uciekniemy , nie schowamy się. I wiemy, że od naszego życia tu, na ziemi, zależy to, jaki będzie ostateczny werdykt.

W trakcie naszych rozważań zatrzymajmy się przy ośmiu błogosławieństwach. Osiem błogosławieństw to serce Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, o świętości. Uwielbiając Boga wraz ze świętymi wynagradzajmy Bogu również za grzechy popełniane przez dusze przebywające w czyśćcu cierpiące, szczególnie z naszych rodzin, oraz za nasze grzechy.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…

Pieśń: NIECH CI BŁOGOSŁAWI PAN nr 163 (102)

OSOBA 3

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PIERWSZE
Jezu, Ty powiedziałeś„ Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”

Uwielbiamy Cię Trójco Święta ze wszystkimi świętymi, którzy w czasie ziemskiej pielgrzymki pokładali ufność w Bogu, z tymi, którzy zostali wyzwoleni z pokusy bogactwa i gromadzenia rzeczy materialnych i poszli drogą świętości.
Prosimy Cię, również Ojcze nasz, przebacz duszom czyśćcowym, że swoje ziemskie życie przeżyli tak jak by Ciebie nie było, jakby byli Panami swojego życia, a Ciebie Panie i sprawy Boże odsuwali gdzieś na margines, albo wręcz usuwali Ciebie z swojego życia.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

Przepraszamy za ich pychę i wszelkie czyny z nich wynikające…
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Ojcze nasz…

W ciszy popatrzmy na nasze życie, słuchajmy Ducha Świętego – spróbujmy przypomnieć sobie te sytuacje, w których my nie byliśmy ubodzy w duchu (cisza ok. 2 min.).
Klęcząc przed Tobą, Ojcze, pragniemy Cię z całego serca przeprosić również za nasze grzechy wynikające z tego, że nie potrafiliśmy być ubogimi w duchu, za naszą pychę i wszystko to, co uczyniliśmy ulegając naszej pysze. Ojcze nasz, przepraszamy Cię, za wszelkiego rodzaju zbytnie troski o dobra materialne, za to , że nie zawsze pamiętaliśmy o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek.
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Ojcze Nasz…

Aby zadośćuczynić za grzechy naszych sióstr i braci przebywających w czyśćcu i za nasze grzechy ofiarowujemy Ci, Ojcze Nasz, miłość i uwielbienie, które Twój wcielony Syn Jezus Chrystus, a nasz odkupiciel składał Ci w ciągu całego swojego ziemskiego życia. I ofiarowujemy Ci całą pokutę i zadość uczynienie, które spełnił i przez które zmazał i odpokutował grzechy ludzi.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Pieśń: TA KREW nr 175 (30)

OSOBA 4

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DRUGIE:
„ Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Błogosławieństwo to odnosi się do ludzi, którzy cierpią z powodu zła, jakie ich niszczy.
Wielbimy Cię, Boże Ojcze, wielbimy Cię, Jezu Chryste, wielbimy Cię, Duchu Święty ze wszystkimi, którzy przez swoją łagodność osiągnęli Królestwo Niebieskie.
Błagamy Cię, najlepszy Ojcze, wybacz duszom czyśćcowym to, że w swojej nadwrażliwości na zło w sobie i w innych, na doznaną i wyrządzoną krzywdę, chorobę, kruchość psychiczną i moralną zamykali się w sobie, albo byli agresywni albo nieprzyjaźni w stosunku do ludzi, którzy ich otaczali.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze Nasz…

Teraz w ciszy my – popatrzmy na swoje życie, posłuchajmy słuchajmy Ducha Świętego – spróbujmy przypomnieć sobie te sytuacje, w których my nie byliśmy łagodni i pokornymi (cisza ok. 2 min.)
Powtórzmy wszyscy razem:
Przepraszamy Cię, Boże Ojcze…

Ojcze nasz, bardzo żałujemy, że widząc zło własne i cudze, ulegliśmy pokusie lękowego i gniewnego osądzania siebie i innych.
Aby zadośćuczynić za popełnione grzechy przez nas i przez dusze w czyśćcu cierpiące, ofiarowujemy Ci, Ojcze całą cześć, jaką przez swe słowa i czyny oddał Twojemu Imieniu Twój umiłowany Syn, a nasz zbawiciel Jezus Chrystus, w czasie ziemskiego życia.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Pieśń: PODNIEŚ MNIE JEZU nr 169 (29)

OSOBA 5

TRZECIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO brzmi:
„ Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.
Wielbimy Cię Trójco Święta z świętymi, którzy na tym ziemskim padole umieli być cisi i pokorni, łagodni i dobrzy.
Prosimy Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyścowym, to, że kiedy czuli się mało wartościowi i chcieli się dowartościować, robili wszystko, aby zaspakajać potrzebę znaczenia za wszelką cenę.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

Przepraszamy za wszelką przemoc, niezdrową rywalizację, krzywdę wyrządzoną innym w celu zaspokojenia swoich potrzeb.
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Ojcze nasz.
Teraz w ciszy popatrzmy na nasze życie, przypomnijmy sobie nasze czyny, słowa, nasze zachowanie, które popełniliśmy w wyniku naszej zazdrości, naszego gniewu, braku łagodności, z powodu naszej pychy. Zobaczmy osoby, które skrzywdziliśmy. Spróbujmy zobaczyć też siebie i sytuacje, kiedy swoim zachowaniem nie budowaliśmy dobrych relacji międzyludzkich, kiedy rodziła się w nas zazdrość, gniew i to, kiedy i w jaki sposób dawaliśmy okazje złu, lekceważąc w sercu napomnienia Ducha Świętego. (cisza ok. 2 min.). Konkretnie nazywając to, za co dzisiaj chcielibyśmy przeprosić powiedzmy: Przepraszamy Cię, Ojcze Nasz, i prosimy – pomóż nam więcej nie grzeszyć.
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Ojcze nasz.
Panie Jezu, przyjmij nasz żal – bardzo żałujemy, że obrażaliśmy Ciebie naszymi grzechami będącymi owocami tego, że nie umieliśmy być cisi i pokorni, łagodni i dobrzy. To, co uczyniliśmy to nasza wina, uznajemy ją, nie chcemy już więcej uciekać przed Tobą i przed sobą, ponieważ wiemy, że Ty jesteś miłością i miłosierdziem. Prosimy pomóż nam więcej nie grzeszyć.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu.

Aby zadość uczynić za grzechy naszych braci i sióstr cierpiących w czyśćcu, oraz za nasze grzechy ofiarujemy Ci, Ojcze nasz, najświętsze pragnienie Twojego Boskiego Syna a naszego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, abyśmy się wszyscy stali dziedzicami Jego Królestwa.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…
Pieśń: PANIE PRZYJDŹ DO MEGO SERCA nr 168 (28)

OSOBA 6

CZWARTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO brzmi:
”Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.
Uwielbiamy Cię Ojcze nasz ze wszystkimi sprawiedliwymi w niebie, którzy wysławiają i wychwalają Twoją sprawiedliwość. Wychwalamy Cię, Ojcze nasz, wraz z świętymi, którzy zdecydowali się żyć i działać według sprawiedliwości, która od Ciebie pochodzi.
Prosimy Cię, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przebacz duszom czyśćcowym czyny wynikające z nieuczciwości, nierzetelności, niesprawiedliwości, czyny, słowa, gesty krzywdzące innych.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

Teraz w ciszy my – popatrzmy na swoje życie, posłuchajmy Ducha Świętego – spróbujmy przypomnieć sobie czy zawsze pragnęliśmy sprawiedliwości, czy zawsze byliśmy sprawiedliwi, postarajmy się konkretnie nazwać to, za co chcielibyśmy teraz przeprosić naszego Pana. Ważne jest abyśmy pamiętali, że Bóg zna i kocha nas takimi, jakimi naprawdę jesteśmy, abyśmy nie ukrywali przed Bogiem i przed sobą tego, co w nas jest … (Cisza ok. 1, 5 min).
Wszyscy razem wypowiedzmy z serca ; Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Bardzo żałujemy, że Cię Panie Jezu, przez złe rozumienie sprawiedliwości obraziliśmy Ciebie, i że skrzywdziliśmy naszych bliźnich. Uznajemy swoją winę i całkowicie zdajemy się na Twoją miłość i na Twoje miłosierdzie. Tylko Ty, Panie, możesz zmazać nasze grzechy i sprawić, że choćby były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją
Aby zadośćuczynić i wynagrodzić wszelką niesprawiedliwość uczynioną przez nas i przez naszych braci i siostry cierpiące w czyśćcu ofiarowujemy Ci, Ojcze Niebieski, zjednoczenie się Najsłodszego Serca Twojego Syna, a naszego odkupiciela – z Twoją świętą wolą i ochotne poddanie, o którym zaświadczył wobec Ciebie, będąc Ci posłusznym aż do śmierci na krzyżu.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Pieśń: ZAUFAŁEM PANU I JUŻ nr 177 (59)

OSOBA 7

PIĄTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO brzmi:
„ Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Prosimy Cię, Ojcze, przebacz naszym braciom i siostrom cierpiącym w czyśćcu to, że niekiedy byli obojętni wobec bolesnych ludzkich sytuacji, lekceważyli ludzką biedę, że zabrakło im miłości wobec potrzebujących, że nie byli wrażliwi na cierpienie, ból i krzywdę bliźnich i nie angażowali się na rzecz udzielenia pomocy materialnej i duchowej tym, którzy tej pomocy potrzebowali.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

Prosimy Cię, najlepszy Ojcze, przebacz naszym bliskim i wszystkim zmarłym ich niemiłosierne myśli, słowa, wszelkie osądy innych, że osadzając innych stawiali się w miejsce Boga, i zapominali, że tylko Bóg ma prawo sądzić człowieka.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

W ciszy, przypomnijmy sobie również nasze czyny, słowa, nasze zachowanie, które popełniliśmy w wyniku braku miłosierdzia, zobaczmy osoby, które skrzywdziliśmy. Spróbujmy zobaczyć też siebie i sytuacje, kiedy niemiłosierna postawa rodziła się w naszym sercu i to, kiedy i w jaki sposób dawaliśmy okazje złu, lekceważąc w sercu napomnienia Ducha Świętego. Nie bójmy się tego, co się w nas rodzi, co nam się przypomina, szczerość i uczciwość pomoże nam uzyskać przebaczenie …. (cisza ok. 2 min.), konkretnie nazywając to, za co dzisiaj chcemy przeprosić Pana Jezusa

Z serca wypowiedzmy wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.
Panie Jezu, przyjmij nasz żal – bardzo żałujemy, że obrażaliśmy Ciebie, naszymi grzechami będącymi owocami naszych niemiłosiernych postaw i czynów. To, co uczyniliśmy to nasza wina, uznajemy ją, nie chcemy już więcej uciekać przed Tobą i przed sobą, ponieważ wiemy, że Ty jesteś miłością i miłosierdziem. Prosimy Cię, Panie Jezu, pomóż nam więcej nie grzeszyć. Spraw, aby w naszym życiu objawiła się potęga Twojej miłości.
Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu …

Aby zadośćuczynić i wynagrodzić niemiłosierne postawy i czyny uczynione przez nas i przez naszych braci i siostry cierpiące w czyśćcu ofiarowujemy Ci, Ojcze Niebieski, niezwykłą miłość i miłosierdzie, jakim darzył i darzy nas Twój Syn, Jezus Chrystus, a nasz Wybawiciel i odkupiciel.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Pieśń: TAK MNIE SKRUSZ nr 142 (31)

OSOBA 8

SZÓSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO brzmi:
„ Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą „.

Uwielbiamy Cię, Ojcze Niebieski wraz z Maryją, która miała czyste serce. Grzech nigdy go nie skalał. Jej serce było czyste, gdyż nigdy nie stała się niewolnikiem ani samej siebie, ani tez rzeczy materialnych, dlatego tez mogła nieustannie wpatrywać się w Boga. Uwielbiamy Cię, Ojcze, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy w swojej życiowej wędrówce oczyścili swoje serca z wszelkiego grzechu przy pomocy Twojej łaski i zdołali zachować czystość serca. Teraz oglądają Boga w całej pełni i przebywają w Jego chwale.
W imieniu dusz w czyśćcu cierpiących pokornie prosimy Cię, Ojcze, o miłosierdzie dla nich i przebaczenie grzechów pochodzących z ich nieczystych serc, w których w czasie ziemskiej pielgrzymki rodziły się nieczyste myśli i nieczyste czyny. Prosimy Cię, najlepszy Ojcze, przebacz duszom czyścowym wszelkie grzechy, które były owocem ich pychy, chciwości, zazdrości, wszelkiego nieumiarkowania, gniewu i buntu, czy też leniwa.
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Ojcze nasz …

Przepraszamy Cię, Ojcze nasz, za wszelkie grzechy naszych zmarłych sióstr i braci wynikające z braku czystości ich ciał, za te wszystkie sytuacje, kiedy byli pochłonięci ludzką miłością i zaspakajaniem swoich potrzeb, nie zwracając uwagi na przykazania Boże, …
Wszyscy: Przepraszamy Cię, Ojcze nasz.

Prosimy Cię, Ojcze nasz przebacz duszom czyśćcowym to, że zaniedbywali pogłębianie swojej wiary: z powodu swojego lenistwa, zaniedbywali praktyki religijne: unikali kontaktu ze Słowem Bożym, nie chodzili do kościoła, nie uwcześnienie w Eucharystii a gdy już przyszli zdarzało się im myśleć o czymś innym.
Wszyscy: Przepraszamy Ojcze nasz.

W ciszy i my przypomnijmy sobie nieczyste grzechy ze swojego życia, które powodują, że do tej pory z ich powodu czujemy się upokorzeni, odczuwamy
wstyd. Wróćmy do okoliczności, w których je popełnialiśmy, do tego, co
odczuwaliśmy po tych grzechach, zobaczmy jak przez te grzeszne czyny raniliśmy samych siebie i innych. Pamiętajmy, że poznanie siebie, poznanie swojego grzechu jest łaską. Bóg nie tylko pomaga nam poznać grzech – równocześnie chce nas z niego wybawić … ( cisza ok1, 5 min). To, co teraz Ci się przypomina choćby to było trudne trzeba nazwać w prawdzie, pamiętając, że Bóg jest miłością i przebacza nam wszystko, jeżeli przyznamy się do grzechu.
Teraz wszyscy razem z serca przeprośmy Pana Boga za konkretne grzechy mówiąc : Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Ojcze Nasz, wyrażamy żal za to, że obrażaliśmy Ciebie i naszych bliźnich, za nieczystość naszych serc, ciał i nieczystość naszej wiary, za to, że zamiast kochać tak jak Ty, raniliśmy innych. Całkowicie powierzamy się Twojemu miłosierdziu, które przychodzi do nas w Jezusie Chrystusie.
Aby zadość uczynić za wszystkie grzechy naszych braci i sióstr, którzy przebywają w czyśćcu, oraz nasze grzechy ofiarowujemy Ci, Ojcze nasz, święte i najczystsze serce Twojego Najmilszego Syna Jezusa Chrystusa, a naszego Brata, Pana i Króla oraz najczystsze Serce Maryi – Jego i naszej Matki.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Pieśń: JAM NIE GODZIEN PANIE nr 156 (129)

OSOBA 9

SIÓDME BŁOGOSŁAWIEŃSTWO w kazaniu na Górze brzmi:
„ Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.
Uwielbiamy Cię Trójco Święta wraz ze wszystkimi świętymi, których dusze znalazły w niebie ukojenie i radują się pokojem.
Prosimy Cię, Ojcze nasz, przebacz wszystkim duszom przebywającym w czyśćcu to, że swoim zachowaniem, słowami, czynami doprowadzali do konfliktów, wprowadzali niepokój w środowisko, w którym żyjemy.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

Błagamy o miłosierdzie dla naszych braci i sióstr, którzy swoim aroganckim zachowaniem, zarozumiałością, szyderstwem, obmową, brakiem cierpliwości wywoływali w innych łzy, gniew, bunt i złość.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

W chwili ciszy i my popatrzmy na nasze życie, na te sytuacje, w których my naszym zachowaniem wprowadzaliśmy niepokój w środowisko, w którym żyjemy (cisza) … Przeprośmy Pana Jezusa za grzechy, które nam się teraz przypomniały… Wszyscy razem powiedzmy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.
Wyrażamy żal za to, że niepokojem naszego serca, naszego zachowania wprowadzaliśmy niepokój w środowisko, w którym żyjemy, obraziliśmy Ciebie Panie Jezu, i skrzywdziliśmy tych, którym powinniśmy służyć z łagodnością i cierpliwością i których winniśmy obdarzać miłością i pokojem. Tylko Ty Panie możesz nauczyć nas kochać każdego, kogo spotykamy w naszym życiu.
Aby zadość uczynić za wszystkie grzechy dusz w czyśćcu cierpiących i za wszystkie nasze grzechy ofiarowujemy Ci najmiłosierniejszy Ojcze nasz, pełną miłości modlitwę, którą skierował do Ciebie za swych wrogów Twój Boski Syn, kiedy był na krzyżu.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Pieśń: ŁASKĄ JESTEŚMY ZBAWIENI nr 62 (71)

OSOBA 10

Ósme błogosławieństwo brzmi: „ Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak, bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Wielbimy Cię Trójco Święta wraz ze wszystkimi świętymi, którzy swoje cierpienia przyjmowali bez chęci zemsty, bez rozpaczy i ducha przemocy, bowiem byli zdolni, Jak Ty Jezu cierpieć prześladowania i mękę i mimo to kochać.
Prosimy Cię, Ojcze nasz, za naszych braci i siostry w czyśćcu cierpiące, którzy z obawy wyśmiania, izolacji społecznej, spychania ich na margines środowiska, w którym żyli nie mieli odwagi bronić naszej wiary.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz.

Przebacz im Ojcze, że były chwile w ich życiu, kiedy w Kościele zachowywali się niegodnie – to na pewno obrażało Ciebie i sprawiało Ci ból. Chcemy Cię, Ojcze, też przeprosić w imieniu naszych braci i sióstr, którzy zakończyli już swoją ziemską pielgrzymkę, za to, że swoim życiem nie świadczyli o Tobie, a szczególnie za to, że swoim postępowaniem, byli antyświadectwem chrześcijaństwa, że obawiali się trudności, które mogą wyniknąć z głoszenia Ewangelii.
Wszyscy: Prosimy Cię, Ojcze nasz…

W ciszy i my popatrzmy na nasze życie, zobaczmy jak my broniliśmy naszej wiary, jak świadczymy o Bogu, jak angażujemy się w głoszenie Ewangelii, jaka jest nasza miłość do Kościoła ( cisza). Jeżeli coś nam wyrzuca nasze sumienie z serca przeprośmy naszego Pana;
Wszyscy razem : przepraszamy Cię Panie Jezu Chryste.

Żałujemy Panie Jezu za to, że tyle razy nie potrafiliśmy z odwaga i godnością świadczyć o Tobie, z powodu naszego lenistwa nie angażowaliśmy się w życie Kościoła i zaniedbywaliśmy dobro, a także, że skrzywdziliśmy innych. Tylko Ty Panie Jezu możesz zabrać z naszego życia ducha lęku, i sprawić, że będziemy godnymi Twoimi uczniami i zrealizujemy swoje powołanie i kiedyś razem ze
wszystkimi świętymi będziemy chwalili Ciebie w niebie.
Aby zadość uczynić za wszystkie nasze grzechy i naszych braci i sióstr przebywających w czyśćcu, którymi oni i my zawiniliśmy, ofiarowujemy Ci Ojcze nasz, chwalebne zwycięstwo, które nasz Pan Jezus Chrystus odniósł nad światem, jak również Jego najświętsze życie, Jego pracę i trudy, Jego cierpienie i okrutną śmierć.
Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci…

Panie Jezu, który jesteś samą świętością, przychodzimy do Ciebie z padołu łez, niejednokrotnie z wielkiego ucisku jako pielgrzymujący przez ziemię. Chcesz, abyśmy byli szczęśliwi i błogosławieni. Dlatego przyszedłeś na świat , stałeś się człowiekiem, umarłeś na krzyżu. Panie, Ty chcesz abyśmy umierali na krzyżu codzienności dla grzechu, zła i abyśmy zmartwychwstali do życia w Tobie, do życia wiecznego. Chcesz abyśmy weszli w Twoje ślady i pełnił wolę Ojca, który jest w niebie. Proponujesz mi drogę świętości.
Maryjo, Matko nasza prosimy Cię, wstaw się za wszystkimi duszami w czyśćcu cierpiącymi i uproś im wybawienie od wszystkich kar, przez zasługi Twojego umiłowanego Syna i prowadź nas, jak również dusze w czyśćcowe, do wiecznej chwały Królestwa Twojego Syna.
Pod Twoją obronę….

Pieśń: MARYJO WEŹ MNIE ZA RĘKĘ nr 31 (177)

NOWENNA

Błogosławieństwo kapłana….

Pieśń: O zbawcza Hostio

Pieśń na zakończenie: JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE nr 58 (68)