Starajcie się o większe dary…

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ducha-świętego-mały.jpg

WRZESIEŃ 2018

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

PIEŚŃ – nr 11 Niech Twój Święty Duch
KAPŁAN
Podczas dzisiejszej adoracji rozważmy słowa z list św Pawła do Koryntian. Podkreślając słowa Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Tymi większymi darami są wiara, nadzieja i miłość. O które warto się starać całe życie.
OSOBA 1
Słowa z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 12, 31 – 13, 13) Hymn o miłości
Bracia:
Starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał – byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: największa z nich jednak jest miłość.

Bracia starajcie się. Ale co w sytuacji gdy nasze starania nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, gdy nikt nie docenia, gdy inni krytykują, gdy brakuje sił by jeszcze raz spróbować. Warto zobaczyć, że św Paweł wcale nie pisze, że musi się udać, że musi być idealnie, że wszyscy inni powinni doceniać, szanować nas za to co robimy. On wskazuje na postawę a zarazem zachęca by się starać.
PIEŚŃ – nr 154 – Kochany bracie, kochana siostro
OSOBA 2
Rozważając słowa dzisiejszego psalmu, gdzie psalmista zachęca by sławić Pana za cytrze, grać mu na harfie o dziesięciu strunach nasze pojmowanie słowa starajcie się staje się coraz mniejsze. Co gdy nie mam talentu muzycznego, nie umiem grać na cytrze, czy grać na harfie i nie ma dla mnie znaczenia ile ona ma strun. Czy Pan Bóg naprawdę oczekuje od nas rzeczy, które przekraczają nasze możliwości i umiejętności. W chwili ciszy (NP. OKOŁO 10 MIN) rozważmy co do mnie może mówić Bóg przez słowa „Starajcie się o większe dary”.
Psalm 33 jak w brewiarzu
Psalm 33
Pochwała Opatrzności Bożej
Wszystko przez Słowo się stało (J 1, 3)
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
Śpiewajcie Mu pieśń nową, *
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie.
Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On prawo i sprawiedliwość miłuje, *
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa, *
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, *
otchłanie oceanu w zbiornikach.
Niech cała ziemia boi się Pana, *
niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata.
Bo przemówił, i wszystko się stało, *
sam rozkazał, i zaczęło istnieć.
Pan udaremnia zamiary narodów, *
wniwecz obraca ludów zamysły.
Zamiary Pana trwają na wieki, *
zamysły Jego serca przez pokolenia.
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa, *
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował, *
który zważa na wszystkie ich czyny.
Liczne wojsko nie da zwycięstwa królowi *
ani wielka siła nie ocali wojownika.
Zwodniczy ratunek w koniu, *
bo mimo swej siły nie umknie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
Aby ocalił ich życie od śmierci *
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.
Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, *
według nadziei pokładanej w Tobie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ – nr 61 Jak dobrze jest dziękować

KAPŁAN
Słowa z Ewangelii wg św Łukasza:
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».
W Ewangelii (Łk 7, 31-35), słyszeliśmy, że ani Pan Jezus ani Jan Chrzciciele nie spełniali oczekiwań otoczenia, byli krytykowani, obmawiani, atakowani, ale czy to jest powód by przestać się starać?

PIEŚŃ – nr 108 Oto ja, poślij mnie