Błogosławcie Pana Wszystkie Dzieła Pańskie

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU IDŹCIE I GŁOŚCIE

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

LISTOPAD

Pieśni na Mszę św.

W: Jeden jest tylko Pan 

Po: Nie mam nic co bym mógł Tobie dać

K: Alleluja, wznieś pod niebo głos

U: Ty Światłość dnia wszedłeś w moje ciemności

 

Podczas dzisiejszej adoracji podejmiemy temat uwielbienia naszego Boga Ojca Niebieskiego. Modlitwa uwielbienia jest modlitwą bezinteresowną, jednocześnie jest modlitwą niebiańską.

OSOBA 1

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO: …

PIEŚŃ – Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

1. Duchu ogniu, Duchu żarze, Duchu blasku, Duchu światło, Duchu wichrze i pożarze, przyjdź i ześlij na nas płomień swojej łaski – przyjdź Duchu święty.

2. Powstań, wietrze z północny, nadleć, wietrze z południa, wiej poprzez ogród mój, niech popłyną jego wonności! – przyjdź Duchu święty.

3. Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol – przyjdź Duchu święty.

4. Żar miłości to żar ognia, płomień Pański – przyjdź Duchu święty.

5. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki – przyjdź Duchu święty.

6. Przyjdź Duchu święty z darem prawdy – przyjdź Duchu święty.

7. Przyjdź Duchu święty z darem sprawiedliwości – przyjdź Duchu święty.

8. Przyjdź Duchu święty z darem gotowości głoszenia Dobrej Nowiny o Pokoju – przyjdź Duchu święty.

9. Przyjdź Duchu święty z darem wiary – przyjdź Duchu święty.


PIEŚŃ – Jezus najwyższe imię (jeśli to ma być pieśń zapowiadająca modlitwę uwielbienia )

OSOBA 2

MODLITWA UWIELBIENIA:

W Księdze Daniela trzech młodzieńców w obliczu śmiertelnego zagrożenia modli się do Boga Ojca wyśpiewując mu Hymn Uwielbienia w piecu ognistym. Często i nasza dusza czuje się udręczona, jakby była w piecu ognistym. My dziś również chcemy uwielbić naszego Ojca Niebieskiego właśnie tymi słowami (śpiewamy jak w Brewiarzu):

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5) 

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

OSOBA 3

Również król Nabuchodonozor uznaje wielkość i majestat Boga, czytamy o tym w 4 rozdziale Księgi Daniela:

Gdy zaś upłynęły oznaczone dni, ja, Nabuchodonozor, podniosłem oczy ku niebu. Wtedy powrócił mi rozum i wysławiałem Najwyższego, uwielbiałem i wychwalałem Żyjącego na wieki, bo Jego władza jest władzą wieczną, panowanie Jego przez wszystkie pokolenia. Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą; według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami. Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię i kto by mógł powiedzieć do Niego: „Co czynisz?” W tej samej chwili powrócił mi rozum i na chwałę Jego panowania powrócił mi majestat i blask. Doradcy moi i możnowładcy odszukali mnie i przywrócili mi władzę królewską, i dano mi jeszcze większy zakres władzy.

Dn 4, 32-33

OSOBA 4

Ponadto bardzo ostro o uwielbieniu Boga prorok Jeremiasz mówi (Jr 12,14-17)

Tak mówi Pan: Ja wyrwę z ziemi wszystkich moich złych sąsiadów, którzy naruszają dziedzictwo, jakie dałem na własność mojemu ludowi, Izraelowi. Także dom Judy ocalę spośród nich. A gdy już wyrwę znów ulituję się nad nimi i sprawię, że każdy wróci do swego dziedzictwa i każdy do swego kraju. Nawet i oni mogą być włączeni do mego narodu, jeżeli naprawdę nauczą się postępować jak mój lud, tzn będą przysięgać na moje Imię, mówiąc: NIECH ŻYJE PAN, tak jak niegdyś sami uczyli mój lud przysięgać na Baala. Lecz jeśli nie posłuchają, wtedy doszczętnie wyplenię i wytracę ten naród – wyrocznia Pana.

OSOBA 5

Uwielbijmy Imię Ojca Niebieskiego słowami z listu do Efezjan (Ef 1, 3-14), będziemy powtarzać za prorokiem Jeremiaszem NIECH ŻYJE PAN

  1. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. On udzielił nam z wyżyn niebieskich wszelkiego błogosławieństwa duchowego w Chrystusie. – Niech żyje Pan

  1. On wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata, abyśmy byli przed nim święci i nieskalani w miłości – Niech żyje Pan

  1. On przeznaczył nas, abyśmy się stali Jego przybranymi dziećmi przez Jezusa Chrystusa – Niech żyje Pan

  1. Takie było upodobanie Jego woli, aby był uwielbiony majestat Jego łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym – Niech żyje Pan

  1. U nim mamy odkupienie przez krew Jego: odpuszczenie występków dzięki bogactów Jego łaski – Niech żyje Pan

  1. Obdarzył nas nią obficie wraz z wszelką mądrością i zrozumieniem, gdy dał nam poznać tajemnicę swej woli – Niech żyje Pan

  1. Tak sobie upodobał i w Nim postanowił, że dla dokonania pełni czasów wszystko podda Chrystusowi jako Głowie: to co w niebie i to co na ziemi – Niech żyje Pan

  1. W nim także my zostaliśmy wybrani i już wcześniej przeznaczeni przez Tego, który wszystko czyni, według postanowienia swej woli, abyśmy wielbili majestat Jego łaski – my którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie – Niech żyje Pan

PIEŚŃ UWIELBIENIA Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony