Oczekiwanie na przyjście Pana

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

GRUDZIEŃ

Pieśni na Mszę Świętą:

 1. Wejście: 66 „Ja wierzę, że to Jezus”

 2. Ofiarowanie: 30 „Ta krew, z grzechów obmywa nas”

 3. Komunia: 78 „O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew”

 4. Uwielbienie: 97 „Tobie chwała Jezu Królu naszych serc”

KSIĄDZ:

Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, klęcząc przed Tobą wpatrujemy się w Hostię Świętą, w której ukryta jest cała pełnia Bóstwa. W ten adwentowy wieczór w radości oczekujemy na Twoje przyjście, Panie.

Rozważmy dziś temat oczekiwania na przyjście naszego Boga w tajemnicy Bożego Narodzenia.

OSOBA 1: MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

(modlitwa litanijna – do przygotowania)

PIEŚŃ: 128 „Duchu Święty, tchnienie Ojca” lub 172 „Wzywam Cię, Duchu przyjdź”

OSOBA 2:

Panie Jezu, Ty stale nam powtarzasz: „Radujcie się, bo Ja – wasz Pan jestem pośród was”. Nawołujesz nas choćby przez usta św. Pawła Apostoła, który do Filipian pisał (Flp 4,4-9):

4Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! 9Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.”

PIEŚŃ: 136 „Stoję dziś”

OSOBA 3:

Już prorok Izajasz głosił obietnicę zbawienia, nawołując do nieustannego nawracania się (Iz 56,1-8):

1 Tak mówi Pan: „Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
2 Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego:
czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła. 
3 Niechże cudzoziemiec, który się przyłączył do Pana, nie mówi tak: „Z pewnością Pan wykluczy mnie ze swego ludu”. Rzezaniec także niechaj nie mówi: „Oto ja jestem uschłym drzewem”. Tak bowiem mówi Pan: „Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, 5 dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. 6 Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, 7 przyprowadzę na moją Świętą Górę i rozweselę w moim domu modlitwy. Całopalenia ich oraz ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. 8 Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych zgromadzę oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni.

PIEŚŃ: 107 „Oto idzie mój Król”

OSOBA 4: MODLITWA 

Wyraźmy nasze pragnienie przyjścia Dzieciątka Jezus na świat. Otwórzmy nasze serca, abyśmy mogli przyjąć Słowo Odwieczne, które daje moc, abyśmy stali się dziećmi Bożymi.

Wołajmy do naszego Boga: „Przyjdź Panie Jezu!”

 1. Jezu, umiłowany Synu Boga – Przyjdź Panie Jezu!

 2. Jezu, Światłości prawdziwa, która oświecasz każdego człowieka – Przyjdź Panie Jezu!

 3. Jezu, Baranku Boży, który gładzisz grzech świata – Przyjdź Panie Jezu!

 4. Jezu, Synu Najwyższego, którego panowaniu nie będzie końca – Przyjdź Panie Jezu!

 5. Jezu, którego imię jest święte – Przyjdź Panie Jezu!

 6. Jezu, którego miłosierdzie z pokolenia na pokoleniem, nad tymi, którzy się Ciebie boją – Przyjdź Panie Jezu!

 7. Jezu, dla którego nie ma nic niemożliwego – Przyjdź Panie Jezu!

 8. Jezu, który przyszedłeś aby nas ochrzcić Duchem Świętym i ogniem – Przyjdź Panie Jezu!

 9. Jezu, który przyszedłeś na świat w ubogim żłobie, gdyż nie było dla Ciebie miejsca w gospodzie – Przyjdź Panie Jezu!

KSIĄDZ:

Naszą tęsknotę za Bogiem wyśpiewajmy wraz z Psalmistą słowami Psalmu 42:

(odśpiewajmy psalm jak w Brewiarzu)

Jak łania pragnie wody ze strumieni, *
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, *
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Łzy są moim chlebem we dnie i w nocy; *
Gdzie jest twój Bóg?” pytają mnie co dzień.
Rozpływa się we mnie moja dusza, *
gdy wspominam, jak z tłumem kroczyłem do Bożego domu
W świątecznym orszaku, *
wśród głosów radości i chwały.
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
A we mnie samym dusza przygnębiona, †
przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu, *
z ziemi Hermonu i góry Misar.
Głębia przyzywa głębię hukiem wodospadów. *
Wszystkie Twe nurty i fale nade mną się przewalają.
Niech Pan udzieli mi we dnie swej łaski, †
a w nocy będę Mu śpiewał, *
będę sławił Boga mego życia.
Mówię do Boga: Opoko moja, czemu zapominasz o mnie? *
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga?
Kości we mnie się kruszą, *
gdy lżą mnie przeciwnicy,
Gdy cały dzień mówią do mnie: *
„Gdzie jest Bóg twój?”
Czemu zgnębiona jesteś, duszo moja, *
i czemu trwożysz się we mnie?
Ufaj Bogu, bo jeszcze wysławiać Go będę: *
On zbawieniem mojego oblicza i moim Bogiem!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

OSOBA 6: MODLITWA UWIELBIENIA 

(modlitwa litanijna – do przygotowania, może kilka wezwań na podstawie Ps 91)

Napełnieni radością i nadzieją na Twoje przyjście Panie, pragniemy wielbić Twój nieskończony Majestat słowami Psalmu 103:

KSIĄDZ:

(odśpiewajmy psalm jak w Brewiarzu)

Błogosław, duszo moja, Pana, *
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Jego.
On odpuszcza wszystkie twoje winy *
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby, *
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
On twoje życie dobrem nasyca, *
jak pióra orła młodość twa się odradza.
Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
swoje dzieła synom Izraela.
Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze, *
nie płonie gniewem na wieki.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów *
ani według win naszych nam nie odpłaca.
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Jak odległy jest wschód od zachodu, *
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali, *
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa, *
kwitnie on jak kwiat na łące.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika *
i wszelki ślad po nim ginie.
Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
Nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza *
i pamiętają, by spełniać Jego przykazania.
Pan utwierdził swój tron na niebiosach, *
a Jego panowanie wszechświat obejmuje.
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, †
potężni mocarze pełniący Jego rozkazy, *
aby słuchano słów Jego.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy *
i wszyscy słudzy pełniący Jego wolę.
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, †
na każdym miejscu Jego panowania. *
Błogosław, duszo moja, Pana!
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ: 125 „Nasz Bóg jest potężny w mocy swej” lub 35 „Chcę wywyższać Imię Twe”

*Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy*