Słowo Boże – a Słowo ciałem się stało

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU: JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

STYCZEŃ

KAPŁAN

Podczas dzisiejszej adoracji tematem naszego rozważania będzie Słowo Boże. O Jezusie Chrystusie w piśmie świętym przeczytam, że “Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. św Jan swoją ewangelię rozpoczyna właśnie rozważaniem o słowie: “Na początku było Słowo i ono było u Boga i Bogiem było Słowo…?”

Początkiem każdej ludzkiej znajomości jest słowo: przywitania, przedstawienia się, krótkiej rozmowy. Komunikujemy się za pomocą słowa, czy to mówionego, czy pisanego.

OSOBA 1 (ANIMATOR – MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO)

Zaprośmy na tą dzisiejszą adorację Ducha Świętego, prosząc go szczególnie o przybliżenie się do Bożej Tajemnicy Słowa wcielonego.

PIEŚŃ….

OSOBA 2

św. Paweł w liście do Tesaloniczan pisze ciekawe zdanie:

13 Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście słowo Boże, usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale – jak jest naprawdę – jako słowo Boga, który działa w was wierzących.  1Tes 2,13

Naukę którą głosi św. Paweł o Jezusie Chrystusie nazywa Słowem Bożym, które ma moc łaski działać i przemieniać duszę ludzi wiedzących.

Na temat słowa pisze również prorok Ezechiel:

8 Ty więc, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się, jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam”. 9 Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. 10 Rozwinęła go przede mną; był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. Ez 2, 8-10

1 A On rzekł do mnie: „Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów!” 2 Otworzyłem więc usta, a On dał mi zjeść ów zwój, 3 mówiąc do mnie: „Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem”. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód.  Ez 3, 1-3

Ezechiel używa obrazu, w którym ludzkie modlitwy Bóg spisuje na zwojach. Zwoje te zawierają: narzekania, wzdychania i biadania. Zastanówmy się przez chwilę, jak wygląda nasza modlitwa do Boga, co Bóg ma zanotowane na moim zwoju, czy będą to tylko narzekania, biadania i wzdychania? Można sobie otworzyć Biblię na księdze Ezechiela Rozdział 2, wersety 8-10. [CISZA OK 5 MIN]

Dalej Ezechiel opisuje ciekawe polecenie: zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraela. Odpowiedzią na nieszczęścia i trudności z jakimi zmagają się Izraelici, i jakie przedstawiają Bogu w modlitwach nie jest cud, nie jest zabranie trudności i grom z jasnego nieba – Bóg posyła proroka Ezechiela by przemawiał do ludzi. Posyła go ze swoim Słowem. Z tego fragmentu możemy wywnioskować, że odpowiedzią na naszą modlitwę nie musi być cud, a po prostu Boże Słowo usłyszane bądź przeczytane w Piśmie świętym, czy na Eucharystii. Bo jak pamiętamy JEZUS CHRYSTUS SIĘ NARODZIŁ, czyli SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM.

PIEŚŃ …

OSOBA 3

o Słowie Bożym przeczytamy, też u proroka Jeremiasza:

Umocnienie powołania prorockiego

19 Dlatego to mówi Pan:
„Jeśli się nawrócisz,
dozwolę, byś znów stanął przede Mną.
Jeśli zaś będziesz wykonywać to, co szlachetne,
bez jakiejkolwiek podłości,
będziesz jakby moimi ustami. 

Wtedy oni się zwrócą ku tobie,
ty się jednak nie będziesz ku nim zwracał.
20 Uczynię z ciebie dla tego narodu
niezdobyty mur ze spiżu.
Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą,
bo Ja jestem z tobą,
by cię wspomagać i uwolnić –
wyrocznia Pana.
21 Wybawię cię z rąk złoczyńców
i uwolnię cię z mocy gwałtowników”. 
Jr 15, 19-21;

Tu Bóg przyrównuje swoje Słowo do czynów: “jeśli będziesz wykonywał to co szlachetne, bez jakiejkolwiek podłości, będziesz jakby moimi ustami”. Zatem czyny szlachetne mają również moc sprawczą za sprawą łaski Bożej.

Zaś u św Jana przeczytam opis rozmowy Pana Jezusa z chorym:

  6 Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się zdrowym?” 7Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną”.  J 5, 6-7

od tej rozmowy z Synem Bożym, życie tego człowieka się zmieniło, został uzdrowiony, dał świadectwo mocy Bożej w świątyni Jerozolimskiej i możemy przypuszczać, że od tego czasu już nie był taki samotny.

Słowo Boże to też DEKALOG – czyli przykazania spisane własnoręcznie przez Boga. Te wytyczne dla człowieka zaczynają się od słów: “Jam Jest Pan Bóg Twój…” Zatem moc sprawcza Słowa Bożego wyraża się również w przestrzeganiu przykazań Bożych.

PIEŚŃ —

OSOBA 4

MODLITWA UWIELBIENIA (na podstawie PS 105, wersja jak w brewiarzu):

Boże Ojcze Ty wypowiadasz Słowo i po prostu się dzieje, bądź uwielbiony w naszej modlitwie twoim słowem.

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem, *
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza.
Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, *
o Jego znakach, o wyrokach ust Jego,
Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
On, Pan, jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały.
Na wieki pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń,
O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.
Ustanowił je dla Jakuba jako prawo, *
dla Izraela, jako wieczne przymierze,
Gdy powiedział: „Dam tobie ziemię kananejską *
na waszą własność dziedziczną”.
Kiedy było ich niewielu, *
nielicznych przybyszów w tym kraju,
Wędrujących od plemienia do plemienia, *
od królestwa do jeszcze innego ludu,
Nikomu nie pozwolił ich uciskać, *
karał z ich powodu królów:
Nie dotykajcie moich wybrańców *
i moim prorokom nie czyńcie krzywdy”.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

  1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, który o sobie powiedziałeś: Ja Jestem Droga, Prawdą i Życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie – Bądź uwielbiony Panie Jezu Miłosierny

  1. Bądź uwielbiony Panie Jezu, który jesteś Dobrym Pasterzem. Pasterzem, przy którym twoim podopiecznym niczego nie brakuje, który dajesz czas na odpoczynek – Bądź uwielbiony Panie Jezu Miłosierny

  2. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w Maryjnym Magnifikat – Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu zbawicielu moim – Bądź uwielbiony Panie Jezu Miłosierny

  3. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w radości Maryi na wiadomość, że zostanie mamą – gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocy a Jego Imię jest święte – Bądź uwielbiony Panie Jezus Miłosierny

  4. Bądź uwielbiony Panie Jezu, w odwiecznej Miłości Boga Ojca – bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od Ciebie mój Pan – Bądź uwielbiony Panie Jezu Miłosierny

(ANIMATOR MOŻE PRZYGOTOWAĆ MODLITWĘ UWIELBIENIA BOGA OJCA)

NOWENNA