Maranatha! Przybądź, Panie Jezu!

różaróżaróża

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU MIŁOSIERDZIA

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

różaróżaróża

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią „( Mt 5,7)

GRUDZIEŃ

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Pieśń na wystawienie: O zbawcza Hostio, godna czci…..

Z pokorą upadamy przed Tobą, Panie Jezu, ukryty w małej Hostii, obecny w Sakramencie Ołtarza. Adorujemy Cię, błogosławimy, uwielbiamy i prosimy, racz nas wysłuchać.

Panie Jezu, Chryste, z Twojej Woli i z Twojej Łaski rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny, Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, który ustanowił Ojciec Święty Franciszek. Rok Miłosierdzia będzie trwał do 20 listopada 2016 r. i przez cały ten okres w sposób szczególny będziemy kontemplować tajemnicę miłosierdzia Bożego. Papież uznał, że w czasach, w których jesteśmy przyzwyczajeni do złych wiadomości i największych okrucieństw, świat potrzebuje odkrycia, że Bóg jest miłosiernym Ojcem. W sposób szczególny swoje miłosierdzie Bóg potwierdził nam w Tobie Panie Jezu Chryste przez to, że zbliżyłeś się do nas i zamieszkałeś między nami – przez to, że „do końca nas umiłowałeś” (por. J 13, 1). W Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, miłosierdzie oznacza przede wszystkim wierność Boga względem Jego ludu i wobec zobowiązań wynikających z przymierza – pomimo ludzkiego nieposłuszeństwa. Rozpoczynając Rok Miłosierdzia, pragniemy doświadczyć, Panie Jezu Chryste, Twojego przebaczenia, pragniemy doświadczyć w naszym życiu Twojej obecności obok nas, Twojej bliskości, pragniemy odkryć, że Miłosierdzie Boże może być dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju.

Pieśń: Twoja miłość jak ciepły deszcz … nr 33

Z Twojej Łaski dane nam jest również przeżywać kolejny tydzień adwentu, dane jest nam uczestniczyć w tej modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować.

Niech czas tej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej chwale, służbie i ku Twojej miłości.
Niech to, co w nas obudzisz w czasie tej modlitwy, czym dotkniesz naszych serc i umysłów owocuje potem w naszym codziennym życiu wzrostem wiary, nadziei i miłości.

Niech wzrasta w nas pragnienie uwielbienia Ciebie, pragnienie dziękczynienia za dar Twojej Przenajdroższej Krwi, za nieskończoną miłość i miłosierdzie, jakim nas darzysz.

Pieśń: Mów do mnie Panie… nr 139

Klękamy przed Tobą, Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie. Z wiarą wyznajemy, że jesteś tu prawdziwie obecny- nasz Bóg i Pan. Przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu Chryste, na początku nowego Roku Liturgicznego – Roku Miłosierdzia, by oczekiwać na Twoje przyjście. Na Twoje przyjście nie tylko w czasie Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim na końcu świata. Przeżywamy czas adwentu, czas bezpośredniego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia, czas pełen oczekiwania…, tęsknoty…, czuwania…, czas pustyni…, czas nadziei…, czas przemiany naszych serc, dobrej przemiany, takiej, która przygotuje nas na prawdziwe świętowanie.

Bądź z nami, Jezu, módl się w nas i przez nas. Niech ten kolejny adwent naszego życia przygotuje nas na Twe przyjście. Powierzamy Ci wszystkie wydarzenia, wysiłki i próby, jakie niosą najbliższe dni adwentowego oczekiwania.

Pieśń: Tyś Światłość dnia… nr 111

W naszych adwentowych rozmyślaniach, jest Ktoś, kto nieustannie nam towarzyszy, Ktoś, kto pragnie pomóc nam w drodze odkrywania Boga. To Boża i nasza Matka – Maryja. Razem z Maryją prosimy Cię Jezu, ześlij nam Ducha Twojego, aby uzdolnił nas do modlitwy, do adorowania i uwielbiania Ciebie, aby modlił się w nas, aby uzdolnił nas do miłowania tak jak Ty – Panie miłowałeś.

(Zapraszajmy Ducha Świętego w formie modlitwy litanijnej ………)

Pieśnią przyzywajmy Ducha Świętego.

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę ….nr 12

Błogosławiona jesteś Maryjo Dziewico, bo oddałaś się Bogu samemu przez wyłączną miłość i niezachwianą wiarę. Prosimy Cię Matko, wypraszaj nam czystość serca i ufność Bożej mocy, abyśmy Boga obrali za największe dobro, swego powołania, aby radość płynąca z serca Boga, który przychodzi do nas w codzienności, była zawsze udziałem każdej i każdego z nas. Prosimy Cię Maryjo bądź nam Matką, bądź Przewodniczką naszego adwentowego oczekiwania.

Wszyscy: prosimy Cię, Maryjo!

Maryjo, – jako córka Narodu Wybranego przeżywałaś ze swoim ludem oczekiwanie Mesjasza. Byłaś gotowa przyjąć Jego przyjście w każdej chwili, byłaś świadoma tego, że Objawienie Boże dokonuje się w czasie, a kiedy nastąpi jego pełnia, przyjdzie Mesjasz Pan. Dobrze znane były Ci słowa proroka Izajasza” I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni (Iz 11/1), a wtedy „ Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku” ( Iz 11, 10). I stało się. Nastał tak długo oczekiwany, radosny dzień Zwiastowania. Dzień, w którym doświadczyłaś, Maryjo, szczególnego Bożego wejrzenia. Dzień, w którym zostałaś wybrana spośród wszystkich niewiast, aby zostać Matką Boga. Stało się tak, ponieważ przyszłaś na świat wyjęta spod prawa grzechu, z którym każdy z nas się rodzi. I chociaż poselstwo Bożego Posłańca zaniepokoiło Cię, Ty jednak nie boisz się, ale rozważasz, co mogą oznaczać słowa anioła, jaki kryje się w nich Boży zamysł i zadajesz odważne pytanie: „ Jakże się to stanie”? I na to pytanie Bóg delikatnie Ci odpowiada: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś, bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”( Łk 1,31 – 33). I to wyjaśnienie anioła wystarczyło, abyś powiedziała tak – fiat. Zrozumiałaś Maryjo, że to nie Ty masz być głównym sprawcą tego, co ma się wydarzyć, ale sam Bóg. Twoja odpowiedź jest bezwarunkowa i całkowita, mówisz: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!”( Łk 1,38). Oddałaś się cała do wyłącznej dyspozycji Boga, zgodziłaś się zostać matką Syna Bożego. W Twym oddaniu, Maryjo, nie było cienia wątpliwości czy też jakiegoś ludzkiego powątpiewania. Wsłuchując się w Twoje – tak – Maryjo, patrząc na Twoje życie- widzimy, że my nie zawsze potrafimy rozeznawać i pełnić wolę Bożą w naszym życiu, dlatego prosimy Cię, Maryjo – ucz nas rozumienia, co znaczy pełnić wolę Bożą. Ucz nas zaufania Bogu, zabierz lęk przed przyjęciem Bożych planów na nasze życie, pomóż nam szukać woli Boga, naucz nas, Maryjo, słuchać Boga pośród codziennych zajęć.

Pieśń: Archanioł Boży Gabriel posłan do Panny Mari….

W ciszy adorujmy Jezusa… Popatrzmy na swoje życie, zobaczmy jak my realizujemy swoje powołanie? Zastanówmy się czy – my w naszym życiu nade wszystko pragniemy wypełnienia planów Bożych? …. Porozmawiajmy o tym szczerze z Maryją… można w sercu wypowiedzieć całkowite oddanie Jej siebie na nowo…. Możemy poprosić Ją, aby pomagała nam przyjmować wolę Bożą, zwłaszcza wtedy, gdy jest dla nas niezrozumiała, aby prowadziła nas do Jezusa w naszym codziennym życiu, które jest dla nas „ adwentem” oczekiwania na życie wieczne.

(cisza: ok. 5 min)

Pieśń: Miriam …nr 22

Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie i Twoją odwieczną miłość, w której postanowiłeś stać się człowiekiem. Dziękujemy, że zechciałeś pozostawić chwałę Jednorodzonego, chwałę u Ojca swego i zechciałeś stać się do nas we wszystkim podobny prócz grzechu.

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Dziękujemy ci, Panie Jezu za to, że pozostawiłeś światło wiekuiste i wszedłeś w ciemności tego świata, aby stać się prawdą świata.

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Panie Jezu, jesteśmy wdzięczni za zapowiedzi Twojego przyjścia, za proroctwa zapowiadające Twoje przyjście, to one rozpoczęły nowe czasy: lepsze i piękniejsze.

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Dziękujemy, Jezu, za Maryję, za zachowanie Jej od grzechu pierworodnego i wszelkiego innego grzechu. Dziękujemy za proroctwo proroka Izajasza zapowiadające przyjście Mesjasza na ziemię, a brzmi ono tak:

„Słuchajcie więc domu Dawidowy: Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 13-14).

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Dziękujemy za anioła Gabriela, który został posłany do Maryi, aby zwiastować Jej nadejście Mesjasza.

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Maryjo – dziękujemy za Twoją pokorę i posłuszeństwo Bogu, za Twoje „fiat”, za Twoje: „niech mi się stanie”. Dzięki Twojej zgodzie na nieprawdopodobne działanie Boga w Twoim życiu mogły wypełnić się proroctwa, długo oczekiwany Mesjasz mógł przyjść na świat. Dzięki Twojemu „fiat”, Maryjo, została otwarta nowa droga od człowieka do Boga.

Wszyscy: Dziękujemy Ci Maryjo!

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że mocą Ducha Świętego stałeś się człowiekiem w łonie Maryi Dziewicy, za Jej najczystsze serce, w którym znalazłeś swoje mieszkanie.

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że stałeś się Emmanuelem – Bogiem z nami, że zamieszkałeś z nami i w ten sposób wyprostowałeś bieg historii, w której człowiek, od momentu pierwszego grzechu, kroczył w ciemnościach, gdyż nie mógł znieść obecności Bożej. Ukrył się wówczas z przerażenia, bo nie dochował przyjaźni z Bogiem. Dziękujemy Ci, Jezu, że jesteś z nami.

Wszyscy: dziękujemy Ci, Panie Jezu!

Jezu, pragniemy Ci dziękować wraz z Maryją. O Maryjo, jakże Ty byłaś wdzięczna za to, że zostałaś wybrana. W pokorze serca rozpoznałaś Boże działanie wobec siebie i dziękowałaś Bogu. Kiedy Elżbieta pozdrowiła Ciebie i nazwała cię błogosławioną, Ty wyśpiewałaś swoją modlitwę: ”Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego, chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego”. O, jak bardzo Twoje serce było wypełnione wdzięcznością, radością i wiarą.

Dziękujemy Ci, Maryjo, za orędzie, w którym wzywasz nas do wdzięczności.

Wszyscy: Dziękujemy Ci, Maryjo.

(Dalsze dziękczynienie wypowiadają członkowie wspólnoty w formie modlitwy litanijnej………….)

Z całym Kościołem pragniemy Ci śpiewać:

Pieśń: Wznoszę ręce me wzwyż… nr 63

Panie Jezu, chociaż jesteś Bogiem – to dla nas i z miłości do nas zechciałeś być człowiekiem, począłeś się za sprawą Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy, wzrastałeś pod Jej sercem, rozwijałeś się tak, jak rozwija się każde dziecko w łonie matki. Jezu, wiemy, że zamieszkałeś w nas od dnia naszego chrztu i przebywasz w naszych sercach. Prosimy Cię, spraw, aby dusze nasze były odpowiednim mieszkaniem dla Ciebie, oczyść je, abyś rzeczywiście mógł w nas przebywać. Prosimy Cię, Jezu, usuń wszystko, co przeszkadza Ci wzrastać w nas, oczyść nasze dusze i nasze serca, abyśmy i my mogli stać się tabernakulum Twojej obecności. Pragniemy, aby nasze dusze i nasze serca zostały ukształtowane według Ciebie. Ulecz nas, Panie, ze zranień i uczyń nasze życie miejscem Twojego przebywania.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Panie Jezu, tak bardzo chcemy Cię dostrzec w drugim człowieku. Przyjdź do każdego z nas mimo naszych słabości, grzechów. Przyjdź do tych, których do tej pory unikaliśmy, których osądzaliśmy, a nawet, którymi gardziliśmy – może nie tyle jawnie, co gdzieś w skrytości naszych serc.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Panie Jezu, w naszym życiu nie zawsze czas adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia przeżywaliśmy dobrze. Niekiedy przeżywaliśmy ten czas bezrefleksyjnie, powierzchownie, chociaż na zewnątrz poprawnie, bo tak nakazywał nam Kościół, wiara, bo tak zawsze było… na tyle nas wtedy było stać. Panie Jezu, ten ADWENT, który z łaski Twojej przeżywamy- chcemy przeżyć inaczej – prosimy Cię, przyjdź i rozpal w nas to, co może jest tylko tlącą się iskierką miłości. Przyjdź i wskaż nam kolejny raz sens naszego życia, sens tego wszystkiego, co się dzieje w nas, z nami i wokół nas. Pokaż nam Twój plan na nasze życie. Przyjdź i powiedz każdemu z nas, że nas potrzebujesz z naszymi niedoskonałościami, weź nasze życie w Swoje ręce i rozpal w nas na nowo to, co przygasiły lata i tak zwana „ mądrość życiowa”, której pozwoliliśmy się rozpanoszyć… Prosimy Cię, Panie, nie zniechęcaj się nami, poślij swego Ducha, niech swym tchnieniem rozpali nas na nowo, by nasze serca nie kamieniały, ale były żywe, czujące, przeżywające ….. Byśmy umieli dostrzec Ciebie, Panie Jezu, w nas samych oraz w tych, w których nie spodziewaliśmy się Ciebie zobaczyć.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Prosimy Cię, Panie Jezu, za cały Kościół święty, aby głosząc światu Ewangelię, przygotowywał świat nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale i do powtórnego Twojego przyjścia na końcu czasów.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Prosimy- za wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby z ufnością wypełniali zadanie powierzone im przez Pana.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Prosimy – za narody pogrążone w stanie wojny, aby czas Adwentu na nowo rozpalił w nich wzajemne zrozumienie i miłość braterską.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Prosimy – za zwaśnione rodziny, pogrążonych w nałogach i zatwardziałych grzeszników, aby w ich sercach za sprawą łaski nawrócenia zapanował Boży pokój.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

Prosimy – za naszą wspólnotę, abyśmy umieli przyjąć Boże miłosierdzie oraz wezwanie do przemiany i świętości życia.

Wszyscy: Prosimy Cię, Panie Jezu!

(Dalsze prośby wypowiadają członkowie wspólnoty w formie modlitwy spontanicznej……..)

Pieśń: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy. Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już…. nr 148

Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja – Maryjo, pomóż nam dobrze przeżyć ten ważny czas oczekiwania na wspomnienie Betlejemskiej Nocy, prowadź nas do swojego Pana, ukaż nam Go jako Zbawiciela. Z Twoją pokorą przyjmujemy Jego Wcielenie. Jesteś obecna w Jego całym życiu- przedstaw całe nasze życie Synowi, takie, jakie ono jest, nasze władze duchowe i nasze pragnienia, pomóż nam uznać Jezusa Panem naszego życia. Z Tobą, Maryjo, wypowiadamy: Jezus jest naszym Panem, z Tobą wypowiadamy: Jezus jest naszym Zbawicielem, nie mamy i nie pragniemy innych bogów. Maryjo pomóż nam otworzyć drzwi naszych serc dla przychodzącego Pana, aby nie powtórzyła się sytuacja z Betlejem, gdzie zabrakło dla Niego miejsca.

Jezu, dopomóż nam nie przespać adwentu naszego życia! Przyjdź, aby nas w porę zbudzić, jak anioł obudził betlejemskich pasterzy.

Marana tha!
Przybądź, Panie Jezu

Pieśń: Wystarczy byś był … nr 85

Błogosławieństwo kapłana.

Pieśń na zakończenie adoracji: Schowaj mnie … nr 118