10 Przykazań Bożych

różaróżaróża

ADORACJA

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W ROKU MIŁOSIERDZIA 

wspólnoty „MIŁOSIERDZIE”

różaróżaróża

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią „( Mt 5,7)

CZERWIEC

Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca Twego

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Pieśń na wystawienie: O zbawcza Hostio, godna czci…..

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Twojemu Najświętszemu Sercu Panie Jezu i my dzisiaj w sposób szczególny pragniemy uwielbić i oddać hołd, wyrazić miłość i wdzięczność za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy i otrzymamy, Twojemu Najświętszemu Sercu. Adorując Ciebie, Panie Jezu, pragniemy również wynagradzać Twojemu Najświętszemu Sercu krzywdy, jakie doznaje poprzez nasze grzechy, poprzez grzechy wszystkich tych, którzy ranią Twoje Boskie, pełne dobroci i miłości Serce. Wiemy, że nasze wynagrodzenie Twemu Boskiemu Sercu nie jest potrzebne, ale jest potrzebne nam – grzesznikom! Wiemy, że ani nasze grzechy nie ujmują czegokolwiek Twemu Boskiemu Majestatowi, ani też nasze zasługi i dobre czyny niczego Ci nie dodają… Jesteś doskonały sam w sobie…. Jesteś Bytem Absolutnym …. Panie Jezu Chryste, wiemy, że jesteś „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15), który jest Miłością (1 J 4,8.16), i to Ty pierwszy nas umiłowałeś i wydałeś samego siebie za nas (1 J 4,19) …. To Ty, Panie Jezu, wynagradzasz Bogu Ojcu za nas…. To Ty, Panie, jako odwieczna Miłość i źródło ludzkiej miłości, dzięki której „żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” – jak mówił św. Paweł na Areopagu (Dz 17,28) – pragniesz uszczęśliwić swoje stworzenia… My, wynagradzając Twojemu Najświętszemu Sercu, pragniemy odpowiedzieć naszą wdzięcznością i miłością na Twoją Miłość. Twoje serce zranione włócznią żołnierza, z którego wypłynęły Krew i Woda – jest symbolem obfitości Bożych łask. Jest to zarazem symbol Eucharystii, gdyż właśnie ona jest najdoskonalszym aktem wynagrodzenia… W dziele odpłaty Bogu Ojcu przez, Ciebie Jezu Chryste, jaka stale ponawia się we Mszy Świętej, my także uczestniczymy… W ten sposób mamy udział w Twoim Panie wynagradzaniu… Dopełnieniem tego udziału w bezkrwawej wynagradzającej Ofierze są nasze różne dobrowolnie podejmowane umartwienia, pokuty, modlitwy i inne formy takie, jakie nam Duch Boży podpowie… Adorując Ciebie, Panie Jezu, pragniemy, uwielbić, pocieszyć Twoje Najświętsze Serce, przywrócić chwałę Twojemu Boskiemu Majestatowi, skruszonym i pełnym miłości sercem przeprosić za nasze grzechy oraz za każde zło uczynione na ziemi, za zaniedbanie dobra, brak miłości, za nieprzestrzeganie Twoich przykazań… Wiemy, że sami nie jesteśmy zdolni, aby to uczynić, świadomi naszej kruchości, małości – pokornie prosimy Cię, Maryjo, Matko wynagradzająca, św. Faustyno , św. o. Pio nasi patronowie i aniołowie stróżowie bądźcie z nami w czasie tej adoracji, wspierajcie nas swoim wstawiennictwem. A nade wszystko prosimy Cię Panie Jezu, poślij nam Swego Ducha, abyśmy w prawdzie i z pokorą mogli rozważać Twoją miłość do nas, abyśmy mogli wyrazić naszą miłość do Ciebie Panie, abyśmy całym sercem mogli przeprosić Cię za grzechy nasze, naszych bliskich i wszystkich ludzi. Przyjdź, Duchu Święty i rozpalaj nasze serca, aby nasza modlitwa płynęła z głębi naszych serc i była miła Najświętszemu Sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa…… wszyscy: Przyjdź, Duchu Święty.

Kolejne prośby do Ducha Świętego wypowiadają członkowie wspólnoty:

  • …………………………………………….

  • Wszyscy: Przyjdź, Duchu Święty.

  • (Osoba prowadząca kończy czas próśb): Pieśnią upraszajmy dawcę życia – Ducha Świętego. Prośmy o dar modlitwy sercem, o wielkie pragnienia naszych serc…

Pieśń: Duchu Miłości wylewaj się na nas….. nr

Już Prorok Izajasz uznawał i nazywał Ciebie Boże – „ Bogiem ukrytym” (Iz 45,15), i my klęcząc przed Tobą, Jezu Chryste, uznajemy, że jesteś Bogiem żywym, choć ukrytym pod postacią chleba. Żyjąc na ziemi, ukryłeś swe Bóstwo pod szatą człowieczeństwa, w Tajemnicy Ołtarza ukryłeś swe człowieczeństwo pod postaciami sakramentalnymi i chociaż wybranym ludziom objawiałeś niekiedy swoją obecność i chociaż tak jak chodziłeś po ziemi czyniłeś cuda i dalej je czynisz to, jednak ludzie niewierzący w Twoją realną obecność nie nawrócili się. Iluż ich było przez wieki i jest aż do dzisiaj….?, ileż było i ciągle jest różnych obelg, zniewag, upokorzeń pod Twoim adresem w ciągu wieków i jest także teraz…? Ileż to razy Żydzi, poganie, muzułmanie, heretycy, niewierzący bezcześcili kościoły katolickie, burzyli ołtarze, niszczyli Najświętszy Sakrament w przeróżny sposób. Zbrodnie te nie ustały i do dziś są popełniane przez bezbożnych, a ile było świętokradzkich Mszy Świętych i Komunii Świętej od najdawniejszych czasów aż dotąd…? Ile razy przykazania Boże nie były zachowane przez nas i przez innych ludzi przez wieki aż do teraz?

Za te zniewagi należy się, Panie Jezu, Twojemu Sercu wynagradzające uwielbienie i my dzisiaj zgromadzeni przed Tobą, Panie Jezu, chcemy Cię przeprosić i uwielbić wynagradzającą miłością. Aby to uczynić z głębi naszych serc, pomocny nam będzie Dekalog. Rozważając przykazania, które otrzymaliśmy od Boga, łatwiej nam będzie zobaczyć nasze życie w prawdzie, przeprosić Cię przede wszystkim za nasze grzechy, a także za grzechy naszych bliskich i wszystkich ludzi, wynagradzać Twojemu Najświętszemu Sercu krzywdy, jakiej doznaje poprzez nasze grzechy, poprzez grzechy wszystkich tych, którzy ranią Twoje Boskie, pełne dobroci i miłości Serce.

Nie wszystkie przykłady grzechów tu przytaczanych będą nas bezpośrednio dotyczyły. To, co, do czego poczujemy w sercu, że nas dotyczy, starajmy się zapamiętać , aby wyznać to w sakramencie pokuty.

Pierwsze trzy przykazania mówią nam o miłości Boga.

PIERWSZE PRZYKAZANIE: „ Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną”

Przepraszamy za wszelkie świętokradztwa: za nieuszanowanie Twojej, Panie Jezu, obecności w Najświętszym Sakramencie, za niegodne przyjmowanie Twojego Ciała i Krwi, za niegodne traktowanie sakramentów i czynności liturgicznych, jak również osób, rzeczy i miejsc poświęconych Bogu – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy za brak zaufania Bogu, za bałwochwalstwo, za wiarę w zabobony, wróżbiarstwo, magię – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że chociaż znamy prawdy wiary i potrafimy się modlić, nie nawiązywaliśmy z Tobą prawdziwej relacji, a nasze życie toczyło się wokół „ bożka” takiego jak pieniądz, kariera, władza, korzyści, przyjemności – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy za grzechy przeciw nadziei, że ulegaliśmy rozpaczy albo też zuchwałej nadziei, przeceniając swoje zdolności, myśleliśmy, że możemy się zbawić bez łaski Bożej albo też zbytnio ufaliśmy Miłosierdziu Bożemu, myśleliśmy, że otrzymamy przebaczenie bez nawrócenia – Wszyscy: Przepraszamy Cię Panie..

W chwili ciszy niech każdy z nas osobiście przeprosi Pana Jezusa za grzechy, które nam się teraz przypomniały…. ( cisza) . Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić……. Wszyscy razem powiedzmy: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Dzisiaj, klęcząc przed Tobą, Panie Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie wyrażamy żal za to, że nie zawsze zajmowałeś w naszym życiu pierwsze miejsce, że nie byliśmy Ci wierni jako prawdziwemu i kochającemu nas Bogu, za brak zaufania i miłości Tobie, Panie Jezu. Naszą modlitwą i adoracją chcemy z całego serca uwielbić Twoje zranione Serce, pragniemy wynagradzać za grzechy popełnione przez nas i wszystkich ludzi przeciwko pierwszemu Bożemu przykazaniu.

Maryjo, nasza Matko, pokornie Cię prosimy, uwielbiaj z nami Serce Jezusa swoim Najświętszym Sercem, uproś nam łaskę wierności prawdziwemu i kochającemu nas Bogu.

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Z głębi naszych serc śpiewem wyraźmy naszą wdzięczność Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za to, że po grzechu pierwszych rodziców, zlitował się nad ludźmi i zesłał nam ratunek – Syna swego Jednorodzonego, czyli Słowo Przedwieczne, które za sprawą Ducha Świętego począł się i narodził z Niepokalanej Dziewicy, a przyjąwszy na siebie grzechy nasze, śmiercią swoją zadość uczynił sprawiedliwości Bożej.

Pieśń: O wychwalajcie Go wszystkie narody …. Nr 110

DRUGIE PRZYKAZANIE: „ Nie będziesz wymawiał imienia Pana Boga twego nadaremno„.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że święte Imię Boga , imię Twojej Matki i imiona Świętych były i są wypowiadane bez celu, szacunku i miłości, bez potrzeby, lekkomyślnie, beztrosko, w żartach i w gniewie, jako przerywnik w rozmowie, z przyzwyczajenia, a nawet jako bluźnierstwo przeciwko Bogu lub Świętym. – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy za wszelkie rozmowy, żarty, lekceważące dowcipy dotyczące spraw religijnych. Przebacz, Panie, modlitwę bez zaangażowania wewnętrznego, że używaliśmy imienia Bożego bez szczerego pragnienia zmienienia swojego życia, w nieczystych intencjach, posługując się kłamstwem, oszustwem, próżnością, aby usprawiedliwić swoje zaniedbania, uciec od odpowiedzialności, trudu, wysiłku – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy za mieszanie imienia Bożego ze sprawami, które nie mają nic wspólnego z Bogiem, aby nieuczciwie zdobyć pieniądze, aby uzasadnić niesprawiedliwość, przemoc, aby przeforsować swoją wolę, zdobyć władzę, przepraszamy za nadawanie imieniu Bożemu znaczenia magicznego, do wróżenia, rzucania uroków, zaklęć, wywoływania duchów – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Wybacz nam, Panie, nadużywanie imion świętych przez niepotrzebne przysięganie, a nawet przez krzywoprzysięstwo, wzywanie Boga na światka i gwaranta naszych wypowiedzi, za wypowiadanie imienia Bożego w gniewie i z powodu naszej pychy, w celu znieważenia osób i świętych rzeczy – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

W ciszy przeprośmy za te grzechy, które nam stają teraz przed oczyma, które my sami popełniliśmy … ( cisza) . . Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić……. Wszyscy razem przeprośmy Pana Jezusa: przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Maryjo, nasza Matko, naucz nas, jak z miłością, czcią i uwielbieniem wypowiadać imię Boże, dzisiaj, tu i teraz razem z Tobą pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa wszelką obrazę, nadużywanie i nieodpowiednie używanie Imienia Bożego

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Skruszeni i upokorzeni padamy przed Majestatem Twoim, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, dziękujemy za to, że od wieków postanowiłeś wcielenie Słowa Przedwiecznego i odkupienie rodu ludzkiego, a więc także od wieków myślałeś o każdym człowieku, aby dać nam w czasie życie nie tylko naturalne i nadprzyrodzone.

Pieśń: Wywyższamy Cię …. Nr 110

TRZECIE PRZYKAZANIE brzmi: „ Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za zaniedbywanie uczestnictwa w Mszy Świętej w niedzielę i w święta nakazane, za spóźnianie się i niepobożne uczestniczenie we Mszy Świętej – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie, za uczestniczenie we Mszy Świętej bez wewnętrznego zaangażowania, bez przystępowania do Komunii świętej – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Wybacz nam, Panie Jezu, podejmowanie niekoniecznych prac i czynności, które uniemożliwiały oddanie chwały Bogu lub uniemożliwiały odpoczynek ciała i ducha w święta i niedzielę, za znieważanie Dnia Pańskiego przez pijaństwo lub grzeszne zabawy i rozrywki – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy, że w niedzielę i święta nie znaleźliśmy czasu dla rodziny, odwiedzenie osób chorych i potrzebujących – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

W ciszy przeprośmy Pana Jezusa za to wszystko, co mogło Go obrazić …. ( cisza). . Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno może teraz to uczynić……. Wszyscy razem wypowiedzmy: Przepraszamy Cię Panie Jezu.

Dzisiaj, Panie Jezu, dziękując i uwielbiając Twoje Najświętsze Serce ofiarowane Ojcu niebieskiemu szczególnie podczas Eucharystii jako zadośćuczynienie i wynagrodzenie za grzechy nasze, pragniemy wynagradzać za grzechy popełnione przez nas i przez innych.

Maryjo, nasza Matko, prosimy Cię, naucz nas dobrze wykorzystywać każdy nasz dzień, ucz nas zawsze, a szczególnie w niedzielę, wdzięcznym sercem dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie doświadczamy od Boga i od ludzi, ucz nas uwielbiać Boga w każdej chwili naszego życia, szczególnie w dniach poświęconych Bogu.

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Pieśnią wraźmy, nasz podziw, że w wyrokach Bożych Wcielenie połączyło się z odkupieniem i uświęceniem grzesznego rodu ludzkiego, i że w tym celu Syn Boży, będąc równy Ojcu, nie tylko wyniszczył swoją chwałę i stał się podobny do nas we wszystkim prócz grzechu, nie tylko przyszedł na świat jako dziecko, ale przyjął na siebie ubóstwo i poniżenie, a nawet poddał się najboleśniejszym cierpieniom, aby śmiercią krzyżową wypłacić sprawiedliwości Bożej za grzechy świata.

Pieśń: Tyś Światłość dnia…. nr 111

” Każdy grzech popełniony przeciw przykazaniom od czwartego do dziesiątego przykazania godzi pośrednio w „ przykazanie miłości Boga „, a bezpośrednio w „ przykazanie miłości bliźniego”

CZWARTE PRZYKAZANIE brzmi: „ Czcij ojca i matkę swoją”.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za brak okazywania wdzięczności rodzicom i tym, którzy przyczyniają się do wychowania dzieci, za zasmucanie ich swoim zachowaniem lub słowem, za kłótnie i za to, że w potrzebie pozostawiani byli sami sobie, za brak wsparcia finansowego, brak opieki w chorobie, starości, za to, że nie pomagaliśmy im w potrzebie – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Czwarte przykazanie odnosi się również do rodziców i innych członków rodziny. Rodzice mają nie tylko prawo, ale i obowiązek wychowania dzieci – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię Panie Jezu, za dawanie złego przykładu dzieciom, za brak poszanowania godności dzieci, za brak wychowywania dzieci w wierze, za zaniedbywanie ich potrzeb materialnych i duchowych, za to, że dzieci były bardziej kochane niż Bóg – miłością zaborczą, za wszelkie manipulowanie dziećmi szczególnie dorosłych, za wykorzystywanie dzieci – – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

W ciszy z serca przeprośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa za grzechy, które teraz nam się przypomniały…. ( cisza). . Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić……. Wszyscy razem wypowiedzmy głośno: Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste.

Maryjo, nasza Matko, razem z Tobą pragniemy wynagrodzić Sercu Jezusowemu wszelki ból zadany poprzez nieprzestrzeganie czwartego przykazania, pragniemy razem z Tobą uwielbić Serce Jezusa. Prosimy również, módl się za nami i uproś nam łaskę, abyśmy umieli okazywać szacunek i wdzięczność naszym rodzicom i wszystkim tym, którzy nas wychowali. Abyśmy mądrze i w wierze wychowywali nasze dzieci.

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”

Pieśnią wyraźmy Najświętszemu Sercu Jezusa, które jest najwspanialszym tronem Boskiego Majestatu, naszą wdzięczność, część i chwałę w człowieczeństwie Syna Bożego, za to, że w tym człowieczeństwie nie tylko wielbi Ojca Niebieskiego za to człowieczeństwo, ale i za wszechświat cały.

Pieśń: Godzien chwały jest Baranek…. nr 130

PIĄTE PRZYKAZANIE TO: „ Nie zabijaj”

Przepraszamy Cię, Najświętsze Serce Pana Jezusa, za grzechy przeciwko życiu: za próby samobójcze i samobójstwa, za zabijanie dzieci nienarodzonych, za używanie środków antykoncepcyjnych, za nieodpowiedzialne prowadzenie pojazdów, które stworzyło zagrożenie dla zdrowia i życia dla siebie i innych – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy za to, że nie dbaliśmy należycie o zdrowie swoje i innych, za nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych używek – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Piąte przykazanie zakazuje zabijania również życia Bożego w sobie i w innych ludziach, grzech ciężki, zwany grzechem śmiertelnym jest duchowym zabójstwem – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że swoim nieodpowiednim zachowaniem przyczynialiśmy się do grzechów innych, że naszym zachowaniem, mową czy gestem raniliśmy innych – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.

W ciszy przeprośmy z serca za grzechy, które nam się przypomniały ( cisza )….. . Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić……. Wszyscy razem przeprośmy Pana Jezusa: Przepraszamy Cię, Panie Jezu.

Dzisiaj, adorując Cię, Panie Jezu, razem z aniołami i świętymi, z Najświętszą Bogurodzicą naszą modlitwą i naszą adoracją uwielbiamy Twoje Najświętsze Serce tak bardzo ranione grzechami przeciwko życiu.

Maryjo, nasza Matko, naucz nas jak radować się z życia, a także ucz nas, jak być dla innych wsparciem. Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Pieśnią wyraźmy wdzięczność za to, że Syn Boży przez Wcielenie dla nas stał się Emanuelem, czyli Bogiem mieszkającym z ludźmi, bo mieszkał z nami przez 33 lata ziemskiego życia, a teraz mieszka w tabernakulach wielu Kościołów ukryty pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie. Oddajmy hołd Sercu Jezusa, które jest ogniskiem miłości bosko – ludzkiej.

Pieśń: On jest moim życiem… nr 80

PRZYKAZANIE SZÓSTE BRZMI: ”Nie cudzołóż”,

Przepraszamy Cię, Serce Jezusa, za grzechy cudzołóstwa, za zdrady, za świadome stwarzanie okazji do zdrady, za planowanie i zmierzanie do rozwodu, za rozwody, za wchodzenie po rozwodzie w następne związki, za gwałty, kazirodztwo, stosunki przedmałżeńskie i życie w wolnych związkach – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za grzechy wynikające z prostytucji, sutenerstwa, za czyny homoseksualne i wszelkie inne wynaturzenia seksualne, pornografię, nieodpowiednie filmy i książki, i wszelkie bezwstydne nieskromne zachowania tj. – nieskromne gesty, nieczyste spojrzenia, nieskromny sposób ubierania się – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Przeprośmy Pana Jezusa za wszystko, co Ci się teraz przypomniało… ( cisza…). Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić……. – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.

Maryjo, nasza Matko, uproś nam łaskę czystych serc i ciał. Wspomagaj moją rodzinę, aby życie intymne małżonków pozostawało tajemnicą umacniającą ich więź.

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Pieśnią uwielbijmy Jezusa, który stał Odkupicielem, Zbawcą i Pośrednikiem naszym u Ojca, bo bez Jego śmierci krzyżowej byłaby cała ludzkość zginęła na wieki. Uwielbijmy Serce Jezusa, które jest krynicą pełną łask, z której wszyscy czerpać mogą. Dla wszystkich ta krynica stoi otworem; wszystkich też Pan Jezus do niej wzywa.

Pieśń: Jezus daje nam zbawienie… nr 68

PRZYKAZANIE SIÓDME brzmi: „ Nie kradnij”-

Przepraszamy Cię, Serce Jezusa, za zawłaszczanie i niesłuszne zatrzymywanie dóbr bliźniego i wyrządzanie bliźniemu krzywdy, która w jakikolwiek sposób dotyczy jego dóbr oraz zobowiązuje nas do tego, by dzielić się tym, co mamy – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy za umyślne przywłaszczanie oraz zbyt długie przetrzymywanie rzeczy pożyczonych, za zatrzymywanie rzeczy znalezionych lub pożyczonych, za kupowanie lub sprzedawanie rzeczy skradzionych, za zdobywanie dóbr materialnych nieuczciwie, przy pomocy oszustwa, wyłudzania, np. pożyczek bez zamiaru oddania ich, korzystanie w celach prywatnych z własności przedsiębiorstwa, lichwę polegającą na wykorzystaniu trudnego położenia danego człowieka, za różnego rodzaju spekulacje, np. sztuczne podwyższanie cen towarów w celu osiągnięcia korzyści ze szkodą dla drugiego człowieka – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Wybacz, Panie, źle wykonywaną pracę, ubóstwianie pracy, niewypłacanie lub opóźnianie z błahych powodów wynagrodzenia za pracę, wszystkie przestępstwa podatkowe, wypłacanie niesprawiedliwych wynagrodzeń, ustalanie czasu pracy w taki sposób, że pozbawia się pracownika odpoczynku, za wszelkie zaniedbania w dziedzinie ubezpieczeń – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie. Przeprośmy Pana Jezusa za wszystko, co Ci się teraz przypomniało… ( cisza…). Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić…….: – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Maryjo, moja Matko, pomóż nam nie grzeszyć więcej, uproś nam hojne serce, serce chętnie dzielące się z innymi tym, co posiadamy.

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Pieśnią oddajmy hołd Panu Jezusowi, bo jako Syn Boży stał się naszym Ojcem, bo we chrzcie świętym rodzi nasze dusze do życia nadprzyrodzonego; karmi je słowem życia, czyli nauką swego Kościoła, i Chlebem życia, czyli Komunią św.; poi wodą łaski, wytryskującą w sakramentach świętych dla życia wiecznego, odziewa szatą nieśmiertelności. Leczy, tuli i pociesza, umacnia przy swoim Sercu, karmi i poi wodą życia i zaprasza i wzywa – serca zranione, zatroskane, targane pokusami mówiąc: „ Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni o obciążeni jesteście” ………..

Pieśń: Panie mój, przychodzę dziś… nr: 48

PRZYKAZANIE ÓSME brzmi: „ NIE mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu”.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za rozszerzanie nieprawdy przez fałszywe świadczenie przeciw bliźniemu, zwłaszcza połączone z krzywoprzysięstwem, które jest szczególnym rodzajem oszczerstwa, zwłaszcza, gdy pada w sądzie – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Za kłamstwa, za umyślne wprowadzanie bliźnich w błąd słowem, pismem, znakiem lub czynem dla żartów, lub by siebie lub innych uchronić od odpowiedzialności – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Za narzucanie i sugerowanie fałszywych ocen i osądów przez manipulowanie ludzkimi ocenami, aby osiągnąć własne cele – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że bez potrzeby mówiliśmy o wadach lub grzechach innych – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Za lekkomyślne, pochopne i krzywdzące posądzanie innych, za wydawanie osądów o stanie serca drugiego człowieka, za zakładanie z góry, że ktoś jest zły, za interpretowanie słów i czynów w sposób dla niego niekorzystny, jeśli jest możliwa i prawdopodobna inna interpretacja – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Przeprośmy Pana Jezusa za wszystko, co nam się przypomniało ( cisza …) Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić…… Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Maryjo, nasza Matko, módl się za nami, abyśmy potrafili tak używać naszej mowy, aby nie niszczyć drugiego człowieka, módl się, abyśmy naszą mową sprawiali, że człowiek, który staje na naszej drodze, staje się lepszy i radośniejszy.

Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Wdzięcznym i radosnym sercem wyśpiewajmy wdzięczność Synowi Bożemu, który stał się naszym Mistrzem, bo przyniósł prawdę Bożą i zarówno życiem, jak ustami ją głosił, a teraz uczy tej prawdy i życia Bożego ustami swego Kościoła, jak też samą obecnością w Tajemnicy Ołtarza – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Uwielbijmy Serce Jezusa, które jest szkołą cnót wszystkich, w której możemy się uczyć życia świętego, szczególnie miłości, bo to Serce z miłości ofiarowało się na krzyżu i ofiarowuje się w sakramencie ołtarza – Wszyscy: Przepraszamy Cię Panie..

Pieśń: Wielbić Pana chcę… nr 58

PRZYKAZANIE DZIEWIĄTE brzmi: „- Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego”

Przepraszamy Cię, Panie, za wszelkie zachowania bezwstydne, za brak skromności i wstydliwości w gestach, sposobie ubierania się, spojrzeniach, za wszelkie zachowania rozbudzające pożądanie, za oglądanie pism pornograficznych, filmów, programów i zdjęć w Internecie i na ulicy – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za- akty nieczyste dokonywane z samym sobą lub osobami tej samej płci, z osobami spokrewnionymi, za wciąganie w przeżycia seksualne osób nieletnich, za wszelkie zdrady małżeńskie, za wszelkie niewierności dokonane pragnieniem lub czynem – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Wybacz nam, Panie, wszelkie zachowania w narzeczeństwie, gdzie czułość zmieniała się w okazję do grzechu – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Z serca przeprośmy za wszystkie grzechy, które nam się teraz przypomniały (cisza)…… Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić……. – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Maryjo, Matko nasza, pomóż mi więcej nie grzeszyć, uproś mi łaskę serca czystego i pokornego. Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Pieśnią uwielbijmy i oddajmy hołd Jezusowi Chrystusowi, który poprzez Wcielenie składa w swoim człowieczeństwie hołd Ojcu Niebieskiemu za wszystkie stworzenia, za cały świat i każdego człowieka. Błogosławmy Serce Jezusa, które pałające gorliwością o Chwałę Ojca i o zbawienie dusz.

Pieśń: Jam nie godzien Panie tego, coś mi dał… nr 129

DZIESIĄTE PRZYKAZANIE brzmi: „ Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy, która należy do bliźniego swego’’

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że pożądanie rzeczy materialnych za wszelką cenę, gdzie dla zysku i korzyści osobistych nie liczyła się uczciwość, prawda ani drugi człowiek – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy za zazdrość i smutek z powodu dobra innych ludzi – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie.. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za brak wdzięczności za wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy, za urządzanie się cudzym kosztem – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Teraz przeprośmy za grzechy, które się nam przypominają… (cisza…) Jeżeli ktoś ma pragnienie przeproszenia Pana Jezusa indywidualnie i głośno, może teraz to uczynić…….: : – Wszyscy: Przepraszamy Cię, Panie..

Maryjo, Matko nasza, nasze życie składamy w Twoje ręce, bo wierzymy, że tylko Ty możesz swoim wstawiennictwem pomóc nam je uporządkować. Wszyscy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”.

Pieśnią wynagradzajmy za grzechy nasze i całego świata, wyraźmy naszą wdzięczność, uwielbiajmy Słowo Przedwieczne, które złączywszy naturę ludzką z naturą Bożą w jednej Boskiej Osobie, wyniosło człowieczeństwo ponad wszystkie chóry aniołów, aż do Majestatu Bożego. Wywyższajmy Serce Jezusa, które jest naszym schronieniem, w którym opuszczony znajduje dom, proszący wysłuchanie, kuszony wzmocnienie, strapiony pociechę, grzesznik łaskę żalu i przebaczenie.

Pieśń: Słodkie serce Jezusa… nr: 120

Dzisiaj klęcząc przed Tobą, Panie Jezu, adorując Twoje tak bardzo znieważane i obrażane, pełne miłości i miłosierdzia Serce dla wynagrodzenia wszystkich zniewag Sercu Twemu kiedykolwiek wyrządzonych przez nas i innych, ofiarujemy Ci wszystkie nasze modlitwy, myśli, słowa, uczynki, wszystko, co będziemy czynili i co będziemy cierpieli. Ofiarujemy Ci całych siebie, upokorzenia i cierpienia, a także pobożne uczucia, święte pragnienia, uczynki, które będą się Tobie podobały, wszystkie ofiary Mszy świętych i wszystko to, co czyni się dla Ciebie w całym Kościele. Ofiarujemy Twojemu Sercu, Panie Jezu, uwielbienie, dziękczynienie, błogosławieństwa i wszelkie dowody miłości wszystkich duchów niebieskich i Świętych w niebie królujących. Prosimy, przyjmij, Panie Jezu, ofiary te w łączności z zasługami Najświętszego Serca Twego, przyjmij je przez Niepokalane Serce Twojej Matki – Dziewicy, przez które pragniemy Ci je przedstawić. Przez Jej niewinne Serce, chociaż jesteśmy grzeszni, z ufnością zbliżamy się do Twojego Serca i błagamy o miłosierdzie i łaskę dla nas i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób Cię obrażali. Przepuść, Panie, przepuść nam grzesznikom, odpuść grzechy popełnione, zapomnij zniewagi, jakich od nas Serce Twoje doznało. Uzdolnij nas do tego, abyśmy czystością życia naprawili przeszłe winy, abyśmy naszą miłością odpowiedzieli na Twoją miłość, abyśmy stałą wiernością pocieszali Twoje Serce.

Pieśń: Oddaję Ci życie swe…. Nr 92

Trwając w roku Miłosierdzia i korzystając z tego, że z okazji Roku Miłosierdzia Papież ogłosił możliwość uzyskania odpustu dla każdego, kto odbędzie pielgrzymkę do dowolnego kościoła, w którym są otwarte Drzwi Święte( moment ten powinien zostać połączony z sakramentem pojednania, Eucharystią oraz refleksją nad miłosierdziem) – wzbudźmy sobie intencję, w jakiej pragniemy otrzymać odpust zupełny ….. Żałując za grzechy, wyrzeknijmy się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, np.: Ach żałuję …. Wyznajmy wiarę… Wierzę w Boga Ojca…, pomódlmy się za naszego umiłowanego Ojca Świętego – Franciszka i w intencjach, które On nosi w swoim sercu dla dobra Kościoła i całego świata, np.: Pod Twoją obronę…

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem….

O zbawcza Hostio….

Pieśń: Wspaniały dawco miłości…. Nr 84